Ευρετήριο

Αἴγυπτος

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χώρα της Β.Α. Αφρικής γνωστή από την αρχαιότητα. (Ο΄ Gen 12:10,11, 13:1,10, 15:18, 21:21 κ.α.).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Η αρχαία Αίγυπτος ήταν μια προεξέχουσα πολιτική δύναμη της εποχής της. Ο Ιεζεκιήλ, στο κεφάλαιο_31, περιέχει μια προειδοποίηση που απευθύνεται προς τον «Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και προς το πλήθος αυτού. Εξετάζοντας το 31ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιεζεκιήλ, η Σκοπιά 15/8/1977 κατάλληλα αναφέρεται στο εδάφιο Apoc 11:8. Το έκανε αυτό κυρίως για να δείξει ότι είναι Γραφικώς ορθό να προσάπτεται μια πνευματική σπουδαιότητα στην Αίγυπτο. Στη σύγχρονη αντιτυπική εκπλήρωση του 31ου κεφαλαίου του βιβλίου του Ιεζεκιήλ δεν εννοείται η κατά γράμμα χώρα της Αιγύπτου. Αντιθέτως, γίνεται εφαρμογή σ' ένα παγκόσμιο πολιτικό σύστημα πραγμάτων των ημερών μας.

Πώς συμβαίνει αυτό; Η αρχαία Αίγυπτος ήταν μια προεξέχουσα στρατιωτική δύναμη η οποία σαν ένα μεγάλο δένδρο, προσπαθούσε να εξαπλώσει την επικρατούσα επιρροή της παγκοσμίως ώστε να επηρεάσει όλους τους λαούς. Με όμοιο τρόπο, υπάρχει σήμερα μια παγκόσμια πολιτική οργάνωση η οποία μπορεί να παρομοιασθεί με μια ψηλή κέδρο στο όρος του Λιβάνου, κάτω από την οποία βρίσκουν καταφύγιο πολλά έθνη. Έτσι, ενώ τα συμφραζόμενα του εδαφίου Apoc 11:8 δείχνουν ότι η σύγχρονη εκπλήρωσή του έχει ειδική εφαρμογή στον Χριστιανικό κόσμο, αυτό το εδάφιο θα μπορούσε κατάλληλα ν’ αναφέρεται για να δείξει ότι είναι κατάλληλο ν’ αποβλέπουμε σε μια σύγχρονη πνευματική εφαρμογή της αντιτυπικής «Αιγύπτου» που αναφέρεται στο 31ο κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ.;

Τέλος διευκρινίζεται ότι το εδάφιο Ιεζεκιήλ 31:3 λέγει: «Ιδού, ο Ασσύριος ήτο κέδρος εν τω Λιβάνω.» Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικές μεταφράσεις αναφέρουν εδώ το ρήμα «ἦτο». Αυτό οδήγησε στην κατανόηση ότι το μεγάλο «δένδρο» εξεικόνιζε την αρχαία Ασσυρία. Αλλά το ρήμα «ἦτο» δεν βρίσκεται στην αρχική Εβραϊκή. Και τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι η προειδοποίηση απευθύνετο στον Φαραώ και στο πλήθος του, ο οποίος λέγεται ότι ομοιάζει με «Ασσύριον» και επίσης ομοιάζει με «κέδρον του Λιβάνου.» Προφανώς, λοιπόν, η μνεία για έναν «Ασσύριο» μετέδιδε απλώς την ιδέα μιας μεγάλης στρατιωτικής δυνάμεως, η οποία είναι ό,τι ήταν και η αρχαία Αίγυπτος στο παρελθόν.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ

Apoc 11:7,8: «Καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.».

Άταφα δύο πτώματα των νικημένων δύο μαρτύρων, τα οποία παραμένουν εκτεθειμένα για μια μικρή περίοδο πάνω σε μια μεγάλη πλατεία, η οποία ονομάζεται (πνευματικά) Σόδομα και Αίγυπτος όπου και σταυρώθηκε ο κύριος των δύο αυτών μαρτύρων που ανήκαν τα πτώματα για μεγάλο όνειδος (ντροπή) τους.

Η Αίγυπτος ιστορικά η πρώτη παγκόσμια δύναμη εμφανίζεται εξεικονιστικά μαζί με τα Σόδομα ως μια «αμαρτωλή και μολυσμένη» πλατεία, καθώς αποτελεί μέρος του σατανικού παγκόσμιου συστήματος πραγμάτων.

Σημείο Ομοιότητας Αντιπαραβολής: Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία ολόκληρος ο λεγόμενος Χριστιανικός Κόσμος αποτελεί μέρος του σατανικού παγκόσμιου συστήματος πραγμάτων σαν την Αίγυπτο.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 11:8: « καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.».

Περαιτέρω επεξηγηματικά στοιχεία:

Η Αίγυπτος -εδώ- στην Αποκάλυψη ως η πρώτη παγκόσμια δύναμη, εμφανίζεται στην Αγία Γραφή ως εξεικόνιση του παγκόσμιου συστήματος πραγμάτων (παραβ. Ο΄ Esa 19:1, Job 3:19, Rom15:4).

Κύρια χαρακτηριστικά εξεικονιστικά σημεία:

Σαν την Αίγυπτο, η μεγάλη πόλη εξεικονίζει μια «μολυσμένη» πνευματικά «Ιερουσαλήμ», η οποία ενώ ισχυρίζεται ότι λατρεύει τον Θεό έχει γίνει αμαρτωλή και ακάθαρτη σαν τα Σόδομα, καθώς αποτελεί ένα τμήμα και μέρος αυτού του πονηρού παγκόσμιου συστήματος πραγμάτων όπως υπήρξε η Αίγυπτος.

Στα πλαίσια αυτά «με μια πνευματική έννοια» τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι η Αίγυπτος είναι το κέντρο της προσοχής «λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν ἀλλά καὶ ἐθνῶν».

Τέλος επισημαίνεται ότι το ενδέκατο Κεφ. της Αποκάλυψης περιγράφει τη δράση των δύο μαρτύρων του Θεού, οι οποίοι νικώνται και φονεύονται. Το Κεφ. 11:8 αναφέρει «καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.».

Τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα και συνέβησαν όταν ο Ιεχωβά Θεός έλαβε «τὴν δύναμήν του αὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσεν» (Apoc 11:17). Ιστορικά το γεγονός αυτό συνέβη το έτος 1914 σύμφωνα με τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά. Συνεπώς σύμφωνα με την Αγία Γραφή η αρχαία Αίγυπτος ήταν μια προεξάρχουσα και προβεβλημένη παγκόσμια πολιτική δύναμη της εποχής της (παραβ. Jek 31:2-18).

Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι τα συμφραζόμενα του εδαφίου της Αποκάλυψης 11:8 δείχνουν ότι η σύγχρονη εκπλήρωσή του αναφέρεται στο λεγόμενο Χριστιανικό κόσμο. Ειδικότερα, το εδάφιο αυτό θα μπορούσε ν’ αναφέρεται κατάλληλα σε μια πνευματική εφαρμογή της αντιτυπικής Αιγύπτου που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο Jek 31:2-18.

Γεωγραφικά όρια:

Η Αίγυπτος είναι γνωστή ως μια περιοχή της ΒΑ Αφρικής, η οποία καλείτο από τους αυτόχθονες, ντόπιους, εγχώριους κατοίκους της Χέμι ή Κέμι (μέλαινα, μαύρη) λόγω του χρώματος των αρχικών κατοίκων και του εδάφους της. Από τα κείμενα των Εβραϊκών Γραφών προσδιορίζεται ως Μισραΐμ (παραβ. Gen 50:11), χους και γη του Χαμ (ηλιοκαμένος, μελαμψός, μαυριδερός) (Gen 5:32).

δ) Κύρια χαρακτηριστικά της Αιγύπτου:

Η Αίγυπτος οφείλει την ύπαρξή της κυρίως στον Νείλο ποταμό που διασχίζει ολόκληρη την Αίγυπτο από το Βορρά (Δέλτα του Νείλου προς τη Μεσόγειο Θάλασσα) μέχρι τη νότια περιοχή (σύνορα με την Αιθιοπία). Είναι δε χωρισμένη σε τρεις περιοχές, την Άνω (Αρχαία Αιθιοπία, Νουβία, Συήνη (Ασσουάν), Παθρώς) (Esa 11:11), τη Μεσαία (Μέμφις, Ηλιούπολις) και την Κάτω (περιοχές του Δέλτα του Νείλου που εκβάλλει στη Μεσόγειο Θάλασσα) (Gen 46:20).

Ο λαός της Αιγύπτου ήταν χαμιτικός (Μισραΐμ – Χαμ) (Gen 10:6) και ήταν ένας πολυσύνθετος πληθυσμός από πολλές φυλές που κατοικούσαν σε πολυάριθμα τμήματα γης (γνωστά ως Νομοί). Οι Αιγύπτιοι γενικά ήταν μετρίου αναστήματος, μάλλον μικρόσωμοι.

Η γλώσσα της Αιγύπτου θεωρείται «Σημιτική – Χαμητική». Οι επιγραφές ήταν πικτογραφικά σύμβολα και ιερογλυφικά (για επιγραφές μνημείων και τοιχογραφίες).

Η Αίγυπτος χαρακτηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ως μια θρησκευόμενη χώρα στην οποία κυριάρχησε ο πολυθεϊσμός. Βασικά στοιχεία της αιγυπτιακής λατρείας ήταν η μαγεία και η δεισιδαιμονία με μάγους, ιερείς, μαγγανευτές, γοητευτές και πνευματικούς μεσάζοντες. Στην Αίγυπτο η ζωολατρεία (θεοί με ανθρώπινο σώμα και με κεφάλι ενός ζώου ή πτηνού. Επίσης ο θεός του ήλιου (ο Ρα) παριστάνεται μερικές φορές ως μοσχάρι που γεννήθηκε από μια ουράνια αγελάδα. Τέλος υπήρχαν πολλοί θεοί και θεές και πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτιζε η φροντίδα των νεκρών και η πίστη στη μετενσάρκωση και στη μετεμψύχωση.

Οι Αιγύπτιοι ιερείς υπηρετούσαν τη ζωομορφική, ζωανθρωπομορφική και ανθρωπομορφική πολυθεϊσμική θρησκευτικότητα των Αιγυπτίων. Χαρακτηρίζοντο ως «σοφώτεροι εξέχοντες» και ήταν «μεμυημένοι εις την απόκρυφον και μυστηριώδη θεολογίαν (και τα των Αιγυπτίων αινίγματα)» (παραβ. Λουκιανού Θεῶν ἐκκλησία 11.534, Κλήμεντος Αλεξανδρείας: Στρωμ. 5,7 Migne EP 9,68).

Στα πλαίσια αυτά ο πολιτισμός της Αιγύπτου είχε αρχαίες καταβολές από όπου προήλθαν πάμπολλες εφευρέσεις, αρχιτεκτονικές μέθοδοι, η χρήση του τροχού. Ουσιαστικά από την Αίγυπτο ξεκίνησαν πολλά σημεία παγκόσμιου προόδου. Οι πυραμίδες είναι ένα από τα γνωστά επιτεύγματα της Αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής. Τέλος υπήρχαν διάφορες σχολές που διεύθυναν ιερείς και ήταν γνωστές τόσο η Αιγυπτιακή όσο και η Αραμαϊκή σφηνοειδής γραφή.

Ιστορικά σύμφωνα με το χρονολογικό πίνακα των αιγυπτιακών δυναστειών εμφανίζονται από το 3000 π.Κ.Χ. προδυναστειακοί πολιτισμοί και ένας κατάλογος από 31 δυναστείες. Χαρακτηριστικές επίσης είναι οι εισβολές άλλων δυνάμεων, Ασσυριακών, Περσικών, Ελληνικών και Ρωμαϊκών.

Η Αιγυπτιακή οικονομία ήταν πλούσια (εύφορη χώρα χάρις στο Νείλο) στη γεωργία και κτηνοτροφία. Γνωστό σπουδαίο προϊόν της Αιγύπτου ήταν ο πάπυρος, ένα φυτό-πόα (πράσινο μαλακό ετήσιο χαμηλό φυτό).

Τέλος η Αγία Γραφή αναφέρει αρκετές φορές την Αίγυπτο με αναφορές-εξαγγελίες κρίσης διατυπούμενες συνήθως με συμβολική γλώσσα (παραβ. Jek 29:1-7, 32:1-32). Ένα κύριο χαρακτηριστικό πρότυπο μετάφρασης των Εβραϊκών Γραφών είναι η Ελληνική Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄), η οποία άρχισε στην Αίγυπτο το 285-246 π.Κ.Χ. και τελείωσε το 150 π.Κ.Χ. Αρχαία δείγματα της μετάφρασης των Ο΄ είναι το Βατικανό χειρόγραφο 1209, το Σιναϊτικό και το Αλεξανδρινό χειρόγραφο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 11:8: Hsa 1:10  Luk 13:33  Heb 13:12

ΑΓΓΛΙΚΑ: Egypt.

Αἴγυπτος, ου, , Egypt; also the Nile.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Aegyptus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ägypten.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Egitto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Égypte.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Egipto.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Egito.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Egypte.