Ευρετήριο

Νοῦς

ΡΙΖΑ:
Αβεβαίου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Νους, ικανότητα της σκέψης.

2) Η λογική, η λογική σκέψη.

3) Συλλογισμός, βουλή, σκέψη.

4) Η διανοητική και αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου σε αντιδιαστολή με το συναίσθημα και τη βούληση.

5) Νους της σαρκός: διανοητική τάση με σαρκική διάθεση και επιθυμία.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Νουθετῶ Col 1:28, Νουνεχῶς Mar 12:34, Νουθεσία 1Co 10:11.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Διάνοια Eph 2:3, Ἔννοια 1Pe 1:4, Νόημα 2Co 3:14, Φρόνημα Rom 8:6, Φρένες 1Co 14:20, Γνώμη Phl 14, Σύνεσις Luk 2:47, Κεφαλή Mat 5:36, 6:17, Col 1:18, Σωφροσύνη Act 26:25.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀνόητος Luk 24:25, Δυσνόητος 2Pe 3:16, Ἀσύνετος Mat 15:16.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Νοῦς, νοός.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Νοΐ: Δοτική ενικού.

2) Νοός: Γενική ενικού.

3) Νοῦν: Αιτιατική ενικού.

4) Νοῦς: Ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 13:18: «Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.»

Apoc 17:9: «ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. Αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 13:18: Ecc 7:20  Rom 3:23  1Ch 20:6  Dan 3:1

Apoc 17:9: Mat 24:15  Jas 3:17  Apoc 17:7  Jer 51:25

1) Η λ. Νοῦν στο εδάφιο Rom 1:28 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Η απαρίθμηση αυτή αναφέρεται και ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό. λογοτεχνικό χαρακτηριστικό.

2) Η λ. Νοῦν στο εδάφιο Rom 11:34 περιλαμβάνεται (με μετοχές ή αναφορικές προτάσεις) σε μια απαρίθμηση των έργων του Θεού σε αναλογία προς Ελληνιστικές ευλογίες, αρετολογίες και δοξολογίες. Η απαρίθμηση αυτή αναφέρεται και ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του πρωτότυπου κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Νοῦν στο εδάφιο Rom 11:34 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 40:13).

4) Η λ. Νοῦν στο εδάφιο 1Co 2:16 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο’ Hsa 40:13).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο’): Exo 7:23, Jos 14:7, Hsa 10:7,12,40,13.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Mind Understanding, Sense, Intellect, Wit.

Νόος, Att. contract. νοῦς, gen. νοῦ, ὁ, Plat. Phœd. 97, C; in N. T. only gen. νόος, dat. νοΐ, the understanding; opinion, thought, sentiment; turn of mind, disposition; the mind in general, the thinking principle, and λόγος, the reasoning principle, or faculty of expressing the thoughts, Plut. de Educat., cap. xi; design; wisdom; intelligence, judgment, counsel, εἴ τι νόος ῥέξει, Il. xiv, 62; the sense, meaning, or force of any thing; the reason or cause of any thing; an omen or portent, as indicating the purpose, Il. xv, 379; τόν νοῦν ἔχειν, to possess understanding; νοῦν καί φρένας ἔχειν πρός τι, to give consideration and thought to any thing, Aristoph. Thesm. 291; νοῦν προσέχειν, to turn the attention to, Id. Nub. 575; κατά νοῦν τινί, according to one’s mind or wish; τοῦ νοῦ χωρίς, without consideration, Soph. Œd. T. 550; ἐν νῷ ἔχειν, to remember; νοῦν ἔχων καί φρένας, having mind and thought, Aristoph. Ran. 534; νόος is sometimes used by Plato for the exercise of reason, ἄνευ φιλοσοφίας τε καί νοῦ, Phœd. § 70; the sense or meaning of a word, sentence, etc.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Sensus, Mens, Intellectus, Animadverto, Animadvorto, Curo, Recuso, Insculpo, Respicio.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Geist, Verstand, Kopf, Sinn, Meinung, Gedanken, Sinne, Denken, Gemüt.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Mente, Spirito, Animo, Idea, Pensiero, Memoria, Cervello, Intelligenza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Esprit, Avis, Mémoire, Idée, Intelligence, Cerveau, Souvenir, Conscience.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Mente, Espíritu, Opinión, Ánimo, Mentalidad, Memoria, Parecer.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Mente, Espírito, Idéia, Opinião, Atenção, Memória, Alma, Cérebro, Ânimo, Lembrança.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Geest.