Ευρετήριο

Πωλέω, -ῶΡΙΖΑ:<θ. *POL-, εκτεταμένη-ετεροιωμένη βαθμίδα του Ι.Ε.*PEL- "πουλώ με σκοπό το κέρδος", πβ. σανσκρ. PANATE.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Πουλώ.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πιπράσκω Mat 13:46, Ἐμπορεύομαι Jac 4:13, Ἀποδίδωμι Act 5:8.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀγοράζω Mat 13:44, Ὠνοῦμαι Act 7:16.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας συνηρημένο σε -έω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. πωλῶ, Πρτ. ἐπώλουν, Μέλ. πωλήσω, Αόρ. ἐπώλησα, Πρκ. πεπώληκα.

Μέσ. Ενεστ. πωλοῦμαι, Πρτ. ἐπωλούμην, Μελ. παθ. πωληθήσομαι, Αόρ. παθ. ἐπωλήθην, Πρκ. πεπώλημαι.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Πωλῶ

Α) Αμετάβατο: πουλώ (Luk 17:28…Ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον..)

Β) Μεταβατικό

i) + αιτ.: πουλώ κάτι (Mat 12:33…Πωλήσατε τὰ ὑπάχοντα ὑμῶν…)

2) Πωλοῦμαι

Α) Αμετάβατο: πουλιέμαι (Mat 10:29…Οὐχί δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται;)

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐπώλησεν: γ΄ ενικό οριστικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἐπώλουν: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

3) Πωλεῖ: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

4) Πωλεῖται: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

5) Πωλῆσαι: απαρέμφατο αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

6) Πωλήσας: ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

7) Πωλήσατε: β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

8) Πωλησάτω: γ΄ ενικό προστακτικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

9) Πώλησον: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

10) Πωλούμενον: αιτιατική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

11) Πωλοῦνται: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

12) Πωλοῦντας: αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

13) Πωλοῦντες: ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

14) Πωλούντων: γενική πληθυντικού μετοχής αρσενικου γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

15) Πωλοῦσιν: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 13:16 «καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν»

Apoc 13:17: «καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 13:17: Apoc 14:11  Apoc 15:2

1) Η λ. Πωλοῦντας στο εδάφιο Mat 21:12 περιλαμβάνεται σε μια «πρόταση κατά παράταξη» αντί της «σύνταξης καθ’ υπόταξη». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Sell.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Locare, Vendo, Ven(Un)Do, Vendere, VaeniRE.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Verkaufen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Vendere.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Vendre.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Vender.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Vender.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Verkopen.