Ευρετήριο

ΣφόδραΡΙΖΑ: <θ. ΣΦΟΔ-, ετεροιωμένη βαθμίδα του Ι.Ε.*SP(H)E(N)D- "σπαράζω, σπαρταρώ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Σφόδρα, σφοδρώς, λίαν, πολύ, καθ' υπερβολήν, ισχυρώς, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Σφοδρῶς Act 27:18.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Λίαν Mat 2:16, Ὑπερβολή 2Co 4:7, Ὑπερβάλλω 2Co 9:14, Ὑπερβαλλόντως 2Co 11:23, Πολύς Mat 12:27, Πολύ Act 28:6, Μεγάλως Phl 4:10, Ὑπερπερισσοῦ 1Th 3:10, Περισσεύω Mat 5:20, Σφοδρῶς Act 27:18, Περισσῶς Mar 10:26.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὀλίγος 2Pe 2:18.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα ποσού.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 16:21: «καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 16:21: Job 38:22  Job 28:23  Hsa 28:2  Apoc 16:9  Exo 9:24  Apoc 11:19

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Exceeding, Exceedingly, Greatly, Sore, Very.

Σφόδρα, adv. very, very much, greatly, exceedingly, vehemently; ardently, Soph. Electr. 1042; σφόδρα σύμφερον, very advantageous, Aristoph. Plut. 49.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Valde, Vehementer, multum nimis.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: sehr, übermäßig.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: molto, estremamente.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: beaucoup, excessivement.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: mucho, en gran medida, sumamente.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: muito, grandemente muitíssimo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: zeer, buitengewoon, uiterst.