Ευρετήριο

Ταχύς
ΡΙΖΑ: <*ΘΑΧ-ΥΣ, με αανομοίωση του αρχικού δασέως, αγνώστου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ταχύς, γρήγορος.

2) (Επιρρ.) γρήγορα, ταχέως.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ταχέως Luk 14:21, Τάχινος 2Pe 1:14.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Εὐθύς Mar 2:8, 12, Εὐθέως Mat 4:20, 22, Σπεύδω Luk 19:5, 6, Σπουδή Mar 6:25, Ἄφνω Act 2:2, Αἰφνίδιος 1Th 5:3, Εξαιφνης Luk 2:13, Ἑξάπινα Mar 9:8.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀργός Mat 12:36, 20:3, Άργῶ 2Pe 2:3.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο γ΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε -υς, -εια, -υ.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ταχύς: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

2) Ταχύ: Ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους.ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 3:11: «ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.»

Apoc 22:12: «Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ.»

Apoc 22:20: «Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησοῦ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:11: Apoc 2:16

Apoc 22:12: Hsa 40:10

Apoc 22:20: Apoc 3:11  Apoc 22:7

1) Η λ. Ταχύς χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Swift, Rapid.

Ταχύς, εῖα, ύ, quick, swift, speedy, rapid, prompt, precipitate; compar. ταχύτερος, or, more usually, θάσσων, or –ττων, superl. ταχύτατος, generally τάχιστος· ὡς τάχιστα, most frequently, also, ὡς ταχύτατα, Xen. Hist. v, 1, 24; as swift as possible; τήν ταχίστην (ὁδόν), as soon as possible, Dem. de Coron. Th. probably θέω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Velox, Rapidus, Celeri.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Schnell, Rapide.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Rapido.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Rapid.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Rápidos.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Rápido, Do Rapid.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Snel, Rapid.