Ευρετήριο

Ὑετός
ΡΙΖΑ: <ΥΩ+επίθημα -ΕΤΟΣ<*YJΩ<*ΣΥ-, μηδενισμένη βαθμίδα του Ι.Ε.*SEV- "πιέζω, διυλίζω".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Βροχή.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ΒΡΟΧΗ Mat 7:25, ΒΡΕΧΩ Luk 7:38, ΥΓΡΟΣ Luk 23:31.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: ΞΗΡΟΣ Mat 23:15, ΞΗΡΑΙΝΩ Mar 5:29.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Ὑετός, -οῦ.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὑετόν: αιτιατική ενικού.

2) Ὑετός: ονομαστική ενικού.

3) Ὑετούς: αιτιατική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 11:6: «οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.»

Apoc 17:8: «Τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει, καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 11:6: Luk 4:25  1Ki 17:1  Jas 5:17  Ge 9:4  Exo 7:19  Act 15:20

Apoc 17:8: Apoc 13:17  Apoc 20:1  Exo 32:32  Psa 69:28  Phl 4:3  Apoc 13:8

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Hyetal.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Rain.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Imber, Pluvia.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Regen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Pioggia.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Pluie.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Lluvia.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Chuva.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Regen.