Ευρετήριο

Χαίρω
ΡΙΖΑ: α) ΧΑΡ-, ΧΑΡ-J-Ω, ΧΑΙΡ, β) ΙΝΔ/Ε: GHER.,3

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Είμαι πλήρης χαράς, κατέχομαι υπό χαράς, είμαι ευχαριστημένος.

2) Ευχαριστιέμαι, αρέσκομαι.

3) Χαίρομαι, ευχαριστούμαι.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Συγχαίρω Luk 15:6, Χαρά Mar 14:6, Χάρις Phl 4:1, Χαρίζομαι Luk 7:21, Εὐχαριστία Act 24:3.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀγαλλιάω Mat 5:12, Ἀγαλλίασις Luk 1:14, Ὀνίνημι Plm 20, Εὐθυμῶ Act 27:22, Εὐφραίνω Luk 12:19, Εὐφροσύνη Act 2:28, Ρώννυμι Act 15:29, Ἀσπάζομαι 1Co 16:9, Ἀσπασμός Mat 23:7, Καυχάομαι Rom 5:2, Ἡδέως Mar 6:20, Ἥδιστα 2Co 12:9, Ἀσμένως Act 21:7.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀθυμέω Col 3:21, Λυπέω Mat 14:9, 2Co 6:10, Θλίβω Mat 7:14, Θλῖψις Mat 13:21, Διαπονέω Act 4:2, Στενάζω Heb 13:17, Στεναγμός Rom 8:26, Προσοχθίζω Heb 3:10, 17.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 11:10: «καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 11:10: Psa 35:15  Pro 24:17

1) Η λ. Χαίρει στο εδάφιο 1Co 13:5 και η λέξη χαίρω Col 1:24 αποτελεί έκφραση-λογοπαίγνιο (παρονομασία και παρήχηση) της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Χαίρειν, Χαιρόντων στο εδάφιο Rom 12:15 αναφέρεται σε ομοιοτέλευτο σχήμα λόγου δηλαδή με φράση στη οποία συμμετέχουν ή τελειώνουν με τις ίδιες ή με ομόηχες λέξεις.

3) Η λ. Χαίρει στο εδάφιο 1Co 13:6 περιλαμβάνεται σ’ ένα κεφάλαιο όπου διακρίνονται φράσεις αναφοράς με απαρίθμηση περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Χαίροντες στα εδάφια 1Co 7:30, 34, 36, 37, 38 μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Εδώ από την σφαίρα του Αστικού Δικαίου. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

5) Η λ. Χαρήσονται στο εδάφιο Luk 1:14 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

6) Η λ. Χαίρει στο εδάφιο 1Co 13:6 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

7) Η λ. Χαίρωμεν στο εδάφιο Apoc 19:7 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

8) Η λ. Χαίρειν στα εδάφια Act 15:23, 23:25, 26, 2Th 3:17 φανερώνει το στερεότυπο ιδίωμα που χαρακτηρίζει την επιστολογραφία των βιβλικών χρόνων. Σ’ αυτήν προτάσσεται το όνομα του αποστολέα και έπεται το όνομα του παραλήπτη (σε πτώση δοτική). Ο τύπος της επιστολογραφίας αυτής αποτελεί μέρος του λογοτεχνικού χαρακτηριστικού του κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Farewell, Glad, God-Speed, Greeting, Hail, Joy, Rejoice.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Gaudeo, Laetor, Laetitiam, Capio, Salveo, Salve, Vale, Horior, Horitor, Hortor.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Sich Freuen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Rallegrarsi.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Réjouir.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Regocijarse.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Regozijar-se.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Verheugen.