Ευρετήριο

ΧρείαΡΙΖΑ: <ΧΡΗ-ΪΑ, με βράχυνση του -Η- προ ημιφώνου, <ΧΡΗ, (βλ.λ. Χρῆ).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ανάγκη, στέρηση, ένδεια.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Χρήζω Mat 6:32, Χρῆσις Rom 1:26,27, Ἀπόχρησις Col 2:22, Χρῶμαι Act 27:17, Καταχρῶμαι 1Co 7:31, Συγχρῶμαι Joh 4:9, Χρῆ Jac 3:10, Χρῆμα Mar 10:23, Εὔχρηστος 2Ti 2:21.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ὀφείλω 1Co 5:10, Ὑστερῶ Mat 19:20, Ὑστέρημα 1Co 16:17, Ὑστέρησις Mar 12:14, Ἐνδεής Act 4:34, Προσδέομαι Act 17:25, Ἀνάγκη 1Co 7:37, Ἀναγκαῖος Act 13:46, Ἐπανάγκης Act 15:28.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Περίσσευμα Mat 12:34, Mar 8:8, Περίσσεια Rom 5:17, Περισσεύω Mat 13:12, 14:20.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Χρεία, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χρεία: ονομαστική ενικού.

2) Χρείᾳ: δοτική ενικού.

3) Χρείαις: δοτική πληθυντικού.

4) Χρείαν: αιτιατική ενικού.

5) Χρείας: γενική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

1Pe 1:9: «Λήθην λαβών τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν».

Apoc 3:17: «ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:17: Ho 12:8  1 Co 4:8  2 Pe 1:9

1) Η λ. Χρεία στο εδάφιο 1Co 12:21, 24 μεταφέρει μια εικόνα ανθρώπινου σώματος και μελών με την αρμόζουσα σημασία. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).


1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Need, Want of, Requisiteness, Requirement Business, Lack, Necessary, Necessity, Needful, Use.

Χρεία, ας, , need, want of, Æschyl. Prom. 479; the feeling a want of, Soph. Aj. 942; desire of, Æschyl. Choëph. 474; familiarity, intimate acquaintance, Demosth. 136, 40; use, utility, advantage, Dem. de Coron. 243, 15; necessity, Eurip. Alc. 495; duty, business, occupation, action; οὐδέν εἰς χρείαν, of no importance, Demosth. 1462, 16; πρός τί χρείας;for what purpose? Soph. Œd. T. 1174; χρείαν ἔχειν, to have need of. Fr. χρέος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Necessitatem Habere, Necesse Est, Necessarium, Lorem Ipsum, Usus, Opus, Opus Est, Opus Habere.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Müssen, Notwendigkeit, Dass Es Notwendig Ist, Muss Er, Notwendigkeit, Bedarf, Bedürfnis, Not, Mangel, Notdurft.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Bisogno, Necessità Che Dovrebbe, È Necessario, Deve, Esigenza, Esigenze, Dovere, Indigenza, Occorrenza, Povertà, Istanza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Besoin, Nécessité Qu'il Doit, Il Est Nécessaire, Il Doit, Indigence, Adversité.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Necesitar, Necesidad Que Debe, Es Necesario, Tiene Que, Falta, Requisito, Carencia, Apuro, Indigencia, Escasez, Cosa Necesaria, Adversidad.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Necessidade Que Deve, É Necessário, Ele Precis, Falta, Carência, Precisão, Dificuldade, Emergência.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Moeten, Noodzaak Dat Het Moet, Is Het Nodig, Hij Moet.