Ευρετήριο

Χριστός
ΡΙΖΑ: <ΧΡΙΩ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ο Ιησούς Χριστός ο από Θεού κεχρισμένος, ο Σωτήρ του κόσμου, ο ιδρυτής της Χριστιανικής θρησκείας.

2) Οχρισμένος, αυτός που έχει χρισθεί.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐγχρίω Apoc 3:18, Ἐπιχρίω Joh 9:6,11, Χριστιανός Act 11:26, Ψευδοχριστός Mat 24:24.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἅγιος Mar 1:24, Ἀπεσταλμένος Joh 1:6, Ἄνθρωπος 1Ti 2:5, Ἀπόστολος Heb 3:1, Ἀρχιερεύς Heb 4:14, Βασιλεύς Mat 21:5, Act 17:7, Ἐκλεκτός Luk 23:35, Ἰησοῦς Mat 1:16, 21, Act 17:3, 1Jo 2:22, Κύριος Act 2:36, Κριτής Act 10:42, Λόγος Joh 1:1,2, Λυτρωτής Act 7:35, Μάρτυς Apoc 1:5, 17:6, Μεσίτης Heb 12:24, 1Ti 2:5, Μονογενής Joh 1:18, Ναζαρηνός Mar 10:47, Ναζωραῖος Luk 18:37, Προφήτης Mat 21:11, Προχειροτονῶ Act 10:41, Σωτήρ Luk 1:47, 2:11, Joh 4:42, Τελειωτής (Πίστεως) Heb 12:2, Υἱός (Θεοῦ) Joh 3:16, 17, 20:31, 1Jo 4:3, 15, 5:1, Υἱός (Δαυίδ) Mar 10:47.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀντίχριστος 1Jo 2:18, 22, 43, 2 Jo 7, Σατανᾶς Mat 4:10, 12:26, Mar 4:15, Διάβολος Luk 8:12, 1Jo 3:8, Ψευδοδιδάσκαλος 2Pe 2:1, Βελιάλ 2Co 6:14.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Χριστός, -οῦ.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χριστέ: κλητική ενικού.

2) Χριστόν: αιτιατική ενικού.

3) Χριστός: ονομαστική ενικού.

4) Χριστοῦ: γενική ενικού.

5) Χριστῷ: δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 12:10: «καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 12:10: Mat 24:30  Mat 25:32  2Co 5:10  Eph 1:10  1Th 4:16

1) Η λ. Χριστός στο εδάφιο Rom 8:33 αποτελεί έκφραση-λογοπαίγνιο (παρονομασία και παρήχηση) της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Χριστοῦ στο εδάφιο Rom 1:4 περιλαμβάνεται (με κατάλληλες μετοχές ή αναφορικές προτάσεις) σε μια απαρίθμηση των έργων του Θεού σε αναλογία προς ελληνιστικές ευλογίες, αρετολογίες και δοξολογίες. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Χριστόν στο εδάφιο Act 4:25 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Psa 2:1-2).

4) Η σημασία της λ. Χριστός σε μερικά εδάφια τροποποιήθηκε ή επεκτάθηκε ανάλογα με την αντίστοιχη Εβραϊκή (ή Αραμαϊκή) λέξη ακολουθώντας άλλοτε την βαθύτερη έννοια της Εβραϊκής (ή της Αραμαϊκής) λέξης λόγω της στενής σχέσης που υπάρχει με αυτή και άλλοτε την μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄).

5) Η λ. «Ἀπό Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός…τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς» στο εδάφιο Apoc 1:5 αποτελεί σολοικισμό (δηλαδή εκφραστικό συντακτικό λάθος κατά τη διατύπωση του λόγου). Πρόκειται για λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

6) Ως τίτλος Χριστός δεν αναγράφεται στους Εβδομήκοντα (Ο΄) (επειδή προφανώς) αποτελεί μετάφραση του Εβρ. Massiah (Μεσσίας). Στις Εβραϊκές Γραφές (Παλαιά Διαθήκη) οι προφήτες καλούντο οι Χριστοί του Θεού (Psa 105:15), ένας βασιλιάς του Ισραήλ καλείτο ο Χριστός του Κυρίου (1Sa 2:10,35). Στις Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη) ο τίτλος Χριστός εμφανίζεται με τη λέξη Κύριος (Mat 2:4, Act 2:31) ή χωρίς αυτήν (Luk 2:11, 23:2, Joh 1:41).

7) Το έλαιον του χρίσματος, Ο΄ Lev 21:10· επὶ προσώπων, κεχρισμένος, χρισθείς, Ο΄ Psa 104:15, Hsa 45:1.

8) Χριστός, ο υπὸ του Θεού κεχρισμένος Σωτήρ, ως μετάφρ. του Ἑβρ. Massiali, σε πολλά μέρη της Καιν. Διαθ., βλ. Suicer.

1) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Christ, Anointed.

Χριστός, ή, όν, anointed, Eurip. Hipp. 518; that may be anointed, ointment, Æschyl. Prom. 478; but subst. Χριστός, οῦ, ὁ, Christ, the anointed, the surname of our Lord Jesus, by which his office is designated. Fr. χρίω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Christus, Unxit.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Christus, Gesalbt.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Cristo, Unti, Consacrato con l'unzione.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Christ, Oint.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Cristo, Ungido.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Cristo, Ungido.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Christus, Gezalfd.