Ευρετήριο

Ἥμισυς
ΡΙΖΑ: < ΗΜΙ- < Ι.Ε. *SEM-I < *SEM- "ένας".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ήμισυς, μισός.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἡμίωρον Apoc 8:1, Ἡμιθανής Luk 10:30.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὁλόκληρος Jac 1:4.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο γ΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -υς, -εια, -υ.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἡμίσια: Αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

2) Ἡμίσους: Γενική ενικού ουδετέρου γένους.

3) Ἥμισυ: Αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 11:9: «καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.»

Apoc 11:11: «Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς.»

Apoc 12:14: «καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 11:9: Apoc 13:7  Apoc 17:15  Apoc 11:11

Apoc 11:11: Apoc 11:9  Jek 37:5

Apoc 12:14: Exo 19:4  Hsa 40:31  Psa 55:7  Mat 4:4  Luk 12:42  Apoc 11:3  Apoc 12:6  Ge 3:1  2Co 11:3

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Exo 24:6, 25:10, Lev 6:13,20, Jos 13:31, Psa 101:25.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Half.

Ἥμισυς, ἡμίσεια, and Ion. ἡμίσεα, ἥμισυ, half, a moiety, by halves; τὸ ἥμισυ, the half; καὶ ἄρτων ἡμίσεα, and half-loaves of bread, Xen. Anab. I, 9, 14. “Some lexicographers give ἡμίσεως, as a gen., which is quite incorrect, as no adj. in υς has such a genitive.” Dunb. Lex.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Dimidium.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Die Hälfte.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Mezza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: La moitié.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Mitad.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Metade.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Helft.