Ευρετήριο

Ἰωάννης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

(Ο Ιεχωβά έχει γίνει καταδεκτικός, καλός)

1) Ιωάννης ο Βαπτιστής, υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ήταν από ιερατική γραμμή και εξάδελφος του Ιησού Χριστού.

Κήρυττε βάπτισμα μετανοίας αμαρτιών. Προανήγγειλε τον ερχομό του Ιησού Χριστού ως Μεσσία. Το φθινόπωρο του 29 μ.Χ. βάπτισε τον υιό του Θεού. Λίγο μετά φυλακίστηκε από τον Ηρώδη Αντύπα από τον οποίο αποκεφαλίστηκε. (Mat 3:1, Mar 1:4).

2) Ο Aπόστολος Ιωάννης, υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Έγραψε το Ευαγγέλιο που φέρει το όνομά του, τρεις επιστολές και την Αποκάλυψη. Ήταν ένας από τούς πλέον αγαπητούς μαθητές του Κυρίου.

3) Ιωάννης Μάρκος. Ένας από τους Aποστόλους του Ιησού και συγγραφέας του ομώνυμου Ευαγγελίου. Στο σπίτι τής μητέρας του Μαρίας γίνονταν συναθροίσεις των Aποστόλων. Συνόδευσε τον Παύλο και τον Βαρνάβα στην πρώτη αποστολική περιοδεία του Παύλου. Ήταν ένας ζηλωτής του έργου του Κυρίου.

4) Ιουδαίος άρχοντας (πιθανώς συγγενής του αρχιερέως Άννα), ο οποίος συμμετέσχε στη σύλληψη των Aποστόλων Πέτρου και Ιωάννη. (Βλ. και ΕΝΝΟΙΟΛ. ΕΜΠΛΟΥΤ. – ΕΝΔΙΑΦ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όνομα κύριο.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1) Ιωάννα (θηλ. του Ιωάννης), γυναίκα του Χουζά Επιτρόπου (Luk 8:3). Αυτήν ο Ιησούς Χριστός απελευθέρωσε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών (Luk 8:2).

2) Ιστορικές προσωπικότητες: α) Ιωάννης Χρηάνος: Ιουδαίος Αρχιερέας (135-104 π.Χ.), πολεμιστής απέκρουσε την εισβολή του Πτολεμαίου (στρατηγού του Μ. Αλεξάνδρου). Απέκτησε και το αξίωμα του βασιλέα και έχει ταυτίσει το πρόσωπό του με το Κράτος ως ένας ιερός βασιλιάς.

β) Ιωάννης Μακκαβαίος: Γιος του ιερέα Ματταθία, αγωνιστής για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ιουδαίων μαζί με τα 4 αδέρφια του (Σίμωνα, Ιούδα, Ελεάζαρ και του Καθάν). Ο τελευταίος (Ιωνάθαν) το 153 π.Χ. αναγνωρίστηκε ως Αρχιερέας των Ιουδαίων και Αρχηγός του Ιουδαϊκού λαού. (1 Mac 9:23-27, βλ. και Ιώσηπου Ιουδ. Αρχαιότητες 13,1,1).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Mat 3:1: «Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας».

Mat 3:13: «Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ.».

Mar 1:4: «ἐγένετο Ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.».

Luk 1:13: «εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.».

Luk 1:15: «ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ».

Luk 8:3: «καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.»

Act 1:5: «ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.».

Act 3:11: «Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.».

Apoc 1:1: «Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ».

Apoc 1:4: «Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ».

Apoc 1:9: «Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.».

Apoc 22:8: «Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:1: Mat 10:2  Mar 1:19  Joh 21:20

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: John.

Ἰωάννης, ου, ὁ, man’s name, John. Hebr.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Johannes.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Johannes.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Giovanni.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Jean.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Juan.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: João.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Johannes.