Ευρετήριο

Ἰωσήφ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ο μεγαλύτερος από τούς δύο υιούς που απέκτησε ο Ιακώβ από την Ραχήλ. Γεννήθηκε στο Παδάν - Αράμ της Μεσοποταμίας, πιθανόν κατά το 1746 π.Χ. Τα γεγονότα που σχετίζονται με τη δραματική ζωή του Ιωσήφ αναγράφονται στη Γένεση (Gen 37:39,40 κ.λπ.) Στα παρατιθέμενα αξιοσημείωτα εδάφια η λέξη υπονοεί και τη φυλή Ιωσήφ.

2) Υιός του Iγάλ που αντιπροσώπευσε τη φυλή του Iσσάχαρ μεταξύ των κατασκόπων που έστειλε στη γη Χαναάν ο Μωϋσής (Num 13:2,3,7).

3) Ισραηλίτης που νυμφεύθηκε μία ξένη (αλλοεθνή) γυναίκα τον καιρό του Έσδρα το έτος 459 π.Χ. Την απέπεμψε ύστερα από παρότρυνση του Έσδρα (Esd 10:10-12,14,26).

4) Αντιπρόσωπος από την ιερατική οικογένεια του Σεβανία κατά το 536 π.Χ. την εποχή του Αρχιερέα Ιεχωακείμ, του ιερέα Έσδρα και του Κυβερνήτη Νεεμία (Neh 12:12,14,26).

5) Ένας από τούς προπάτορες του Ιησού Χριστού, υιός του Ιωνάμ, ο οποίος ήταν απόγονος του Δαβίδ μέσω του Νάθαν (πιθ. έζησε στην εποχή του βασιλιά Άσα) (Luk 3:30).

6) Ένας άλλος προπάτορας του Ιησού, υιός του Ιούδα, κατά το 536-410 π.Χ. (Mat 1:16, 13:55,56, Luk 4:22, Joh 1:45, 6:42). Αναφέρεται και ως γιος του Ηλί (βλ. επόμ. αναφορά 7).

7) Υιός του Ηλί (Luk 3:23) και θετός πατέρας του Ιησού Χριστού. Σύζυγος της Μαρίας, πατρός του Ιησού (Mar 2:16, Joh 1:46).

8) Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας. Πλούσιος και πιστός άνθρωπος, πιθανόν μέλος του Σάνχενδριν (Mar 15:43).

9) Ο καλούμενος Βαρσαδάς που ονομάσθηκε και Ιούστος. Ήταν ένας από τούς δύο υποψηφίους για τη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη (Act 1:23).

10) Υιός του Ματταθία. Ήταν πρόγονος του Ιησού Χριστού από τη συγγένεια της μητέρας του Μαρίας (Luk 3:24,25). Έζησε στα χρόνια της μετα-Βαβυλωνιακής εξορίας.

11) Ετεροθαλής αδελφός του Ιησού Χριστού (Mat 13:55, Mar 6:3). Αρχικά δεν έδειξε πίστη στον Ιησού Χριστό (Mat 13:55, Mar 6:3), αργότερα όμως πίστεψε μαζί με τους ετεροθαλείς αδελφούς του. Ήταν στην ομάδα των 120 ατόμων οπυ έλαβε το άγιο πνεύμα την ημέρα της πεντηκοστής (33 μ.Χ. Act 1:9, 2:4).

12) Ιωσήφ-Βαρνάβας (Γιος Παρηγορίας). Λευίτης ιερέας. Ήταν μια εξέχουσα χριστιανική φυσιογνωμία, στενός συνεργάτης του Απ. Παύλου. Ήταν από την Κύπρο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όνομα κύριο.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Ιωσήφ-Βαρνάβας (Γιος Παρηγορίας). Λευίτης ιερέας από την Κύπρο, συνεργάτης του Απ. Παύλου. (Βλ.λ. Βαρνάβας – Ιωσήφ).

Ο Βαρνάβας, όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, ήταν εγκάρδιο και γενναιόδωρο άτομο, προσέφερε τον εαυτό του και τα υλικά υπάρχοντά του στο έργο της προώθησης της Βασιλείας αλλά και βοήθεια των αδελφών του (Act 4:34-36, 9:27). Ήταν άνδρας αγαθός, γεμάτος από άγιο πνεύμα και πίστη (Act 11:23-24), προφήτης και δάσκαλος στην Αντιόχεια (Act 13:1,4,43). Εκεί πρωτοστάτησε και για τη βοήθεια των αδελφών του που ήταν στην Ιερουσαλήμ (Act 11:22-24, 27:30, 12:25).

Γύρω στο 49 μ.Χ., μαζί με τον Απ. Παύλο ο Βαρνάβας παρουσίασε στο κυβερνών σώμα στην Ιερουσαλήμ το φλέγον ζήτημα της περιτομής (Act 15:2-36).

Αυτές και άλλες λεπτομέρειες αναφέρονται στο πρόσωπό του, καθώς και στις επιστολές του Απ. Παύλου (1Co 9:6, Gal 2:1,9,13, Col 4:10).

Τελευταία αναφορά στην Αγία Γραφή για τον Βαρνάβα υπάρχει όταν ύστερα από διαφωνία με τον Απ. Παύλο έφυγε με τον εξάδελφό του Ιωάννη Μάρκο για την Κύπρο, ενώ ο Παύλος έφυγε με τον Σίλα για τη Συρία και την Κιλικία (Act 15:37-41).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Gen 30:25: «Εγένετο δὲ ὡς ἔτεκεν Ραχηλ τὸν Ιωσηφ, εἶπεν Ιακωβ τῷ Λαβαν ᾿Απόστειλόν με, ἵνα ἀπέλθω εἰς τὸν τόπον μου καὶ εἰς τὴν γῆν μου.».

Gen 37:28: «καὶ παρεπορεύοντο οἱ ἄνθρωποι οἱ Μαδιηναῖοι οἱ ἔμποροι, καὶ ἐξείλκυσαν καὶ ἀνεβίβασαν τὸν Ιωσηφ ἐκ τοῦ λάκκου καὶ ἀπέδοντο τὸν Ιωσηφ τοῖς Ισμαηλίταις εἴκοσι χρυσῶν, καὶ κατήγαγον τὸν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον.».

Gen 41:1-5: «Εγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραω εἶδεν ἐνύπνιον. ᾤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐβόσκοντο ἐν τῷ ἄχει· ἄλλαι δὲ ἑπτὰ βόες ἀνέβαινον μετὰ ταύτας ἐκ τοῦ ποταμοῦ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμοντο παρὰ τὰς βόας παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ· καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς καλὰς τῷ εἴδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς. ἠγέρθη δὲ Φαραω.— καὶ ἐνυπνιάσθη τὸ δεύτερον, καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί·».

Gen 45:4: «εἶπεν δὲ Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ᾿Εγγίσατε πρός με. καὶ ἤγγισαν. καὶ εἶπεν ᾿Εγώ εἰμι Ιωσηφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς Αἴγυπτον.».

Gen 48:11: «καὶ εἶπεν Ισραηλ πρὸς Ιωσηφ ᾿Ιδοὺ τοῦ προσώπου σου οὐκ ἐστερήθην, καὶ ἰδοὺ ἔδειξέν μοι ὁ θεὸς καὶ τὸ σπέρμα σου.».

Apoc 7:8: «ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 7:8: 1 Ch 5:2

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ: Gen 30:25, 37:28,39,40, 41:1-5, 45:4, 48:11, Zek 1:6.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Joseph.

Ἰωσήφ, , indecl., the name of a man, Joseph. Hebr.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Josephus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Joseph.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Giuseppe.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Joseph.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Joseph.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Joseph.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Jozef.