Ευρετήριο

ἘκλεκτόςΡΙΖΑ: ΕΚ+ΛΕΓΩ, ΕΚΛΕΓΩ. (Βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3 και 4) (βλ.λ. Λέγω).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ο εκλεγμένος, διαλεχτός, εκλεκτός.

2) Έξοχος, εξαίσιος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐκ Joh 18:37, Λέγω Joh 5:34, Ἐκλέγω Mar 13:20, Ἐπιλέγω Act 15:40, Ἐκλογή Act 9:15, Συνεκλεκτός 1Pe 5:13.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Αἰροῦμαι 2Th 2:13, Αἰρετίζω Mat 12:28, Προχειρίζω Act 3:20, Προχειροτονῶ Act 10:41, Χειροτονῶ Act 14:23, Στρατολογῶ 2Ti 2:4, Εὐλαβής Act 22:12, Λαός Tit 2:14, Act 15:14.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀπορρίπτω Act 27:43.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐκλεκτῇ: Δοτική ενικού θηλυκού γένους.

2) Ἐκλεκτῆς: Γενική ενικού θηλυκού γένους.

3) Ἐκλεκτοί: Ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους.

4) Ἐκλεκτοῖς: Δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους.

5) Ἐκλεκτόν: Αιτιατική ενικού αρσενικού γένους.

6) Ἐκλεκτός: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

7) Ἐκλεκτοῦ: Γενική ενικού αρσενικού γένους.

8) Ἐκλεκτούς: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

9) Ἐκλεκτῶν: Γενική πληθυντικού αρσενικού γένους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

H Διευθέτηση του Ζητήματος της Κυριαρχίας του Θεού από τον Γιό του Ιησού Χριστό

Ναι, είναι παραδεκτό ότι οι Γραφικές περικοπές ομιλούν για κυριότητα, αλλ’ αυτή είναι το πολύ σ’ ένα σχετικό ή περιορισμένο βαθμό. Αυτό καταφαίνεται όταν σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε τα συμφραζόμενα, πράγμα που είναι πάντοτε ουσιώδες όταν αναζητούμε μια κατάλληλη κατανόηση του Λόγου του Θεού σε οποιοδήποτε θέμα. (Παραβ. Gen 1:28, 9:2, Psa 8:6, 115:16).

Στον ορισμένο καιρό και ο Ιεχωβά επίσης ανέλαβε δράση σε εθνικό επίπεδο. Από τους δώδεκα γιους του Ιακώβ, του οποίου το όνομα άλλαξε σε Ισραήλ, ο Ιεχωβά οργάνωσε το έθνος του Ισραήλ.

Στο Όρος Σινά τούς είπε: «Εάν τωόντι υπακούσητε εις την φωνήν μου, και φυλάξητε την διαθήκην μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών διότι ιδική μου είναι πάσα η γη.» (Exo 19:5) Στο βιβλίο του Δευτερονομίου η έκφραση «εκλεκτός.» «περιούσιος» (O'), «ειδικό απόκτημα» (ΜΝΚ) απαντάται τρεις φορές και τα συμφραζόμενα σε κάθε περίπτωση τονίζουν με έμφαση την ορθή άποψη και πορεία ενεργείας ως προς τη λατρεία και την ιδιοκτησία. (Deu 7:6, 14:2, 26:18)

Ως έθνος, όμως, ο Ισραήλ κατ’ επανάληψιν παρέλειψε ν’ ανταποκριθεί ή να υποταχθεί στις εντολές του Θεού ή να προσέξει τους προφήτες του. Απέρριψαν το προνόμιο να είναι Αυτός ο Κτήτωρ των, είτε ως Βασιλεύς είτε ως Νομοθέτης. (1Sa 8:7, Hsa 33:22, Jek 20:13, 30-32) Το αποκορύφωμα ήλθε όταν ο Θεός έστειλε τον αγαπητό του Υιό σ’ αυτούς. Είχαν κάθε λόγο να τον δεχθούν ως τον Μεσσία των. Αντιθέτως, κάτω από την επιρροή των ηγετών των, τον απέρριψαν και τον θανάτωσαν. Ο ίδιος ο Ιησούς το παρέστησε αυτό με ακρίβεια στην παραβολή του στην οποία παρομοίασε τον Ιεχωβά με τον «κύριον του αμπελώνος» τον οποίον «εμίσθωσεν εις γεωργούς». (Luk 20:9-16).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 17:14: Joh 1:29  Apoc 5:6  Apoc 19:15  Mat 28:18  Act 2:36  1Ti 6:15  Rom 16:20

1) Η λ. Ἐκλεκτοί στο εδάφιο Col 3:12 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἐκλεκτόν στο εδάφιο 1Pe 2:6 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 28:16).

3) Η λ. Ἐκλεκτός αποτελεί (βλ. ΡΙΖΑ) (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Ἐκλεκτός ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

5) Στην Καινή Διαθήκη και από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς καλούνται: οἱ ἐκλεκτοί, οἱ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐκλεχθέντες.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Choosen, Elect.

Ἐκλεκτός, ή, όν, chosen or picked out; select, Plat. Legg. xii, 946, D; elected; excellent; in N. T., beloved; τὰ ἐκλεκτά, selections, extracts. Fr. 3. sing. pf. pas. of ἐκλέγω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Electus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Gewählten, Elect.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Scelto, Eleggere.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Choisi, Choisir.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Elegido, Electo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Escolhido, Elege.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Gekozen, Verkies.