Ευρετήριο

Ἐκχέω / ἘκχύννωΡΙΖΑ: < ΕΚ + ΧΕΩ, (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3 και 4), α) βλ.λ. Ἐκ, β) ΧΕΩ < *GHEU-.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χύνω έξω, εκχέω.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Καταχέω Mat 26:7, Ἐκχύννω Luk 22:20, Ὑπερεκχύννω Luk 6:38, Ἐπιχέω Luk 10:34.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Τρέχω Mat 27:48, Προστρέχω Act 8:30, Περιτρέχω Mar 6:55, Συντρέχω Act 3:11, Εἰστρέχω Act 12:14, Προτρέχω Luk 19:4, Ἐπισυντρέχω Mar 27:16, Κατατρέχω Act 21:32, Ἐκπηδῶ Act 14:14, Εἰσπηδῶ Act 16:29, Ὅρμῶ Mar 5:13, Ἐπικέλλω Act 27:41.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Πληρῶ Rom 1:29, Col 2:10.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, συνηρημένο σε -έω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. ἐκχέω ή ἐκχύννω, Πρτ. ἐξέχεον, Μέλ. ἐκχύσω, Αόρ. ἐξέχεα, ἐξέχυσα, Πρκ. ἐκκέχυκα.

Μέσ. Ενεστ. ἐκχέομαι ή ἐκχύννομαι, Πρτ. ἐξεχεόμην ή ἐξεχυννόμην, Μελ. παθ. ἐκχυθήσομαι, Αόρ. παθ. ἐξεχύθην, Πρκ. ἐκκέχυμαι.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ἐκχέω ή Ἐκχύννω

Α) Μεταβατικό

i) + αιτ.: εκχέω κάτι, χύνω έξω κάτι (Rom 3:15 …Ὀξεῖς οἱ πόδες αὐταῶν ἐκχέαι αἷμα).

2) Ἐκχέομαι ή ἐκχύννομαι

Α) Αμετάβατο: εκχέομαι (Act 1:18 …Ἐξεχύθη …τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ).

Β) Μεταβατικό

i) + εμπρ.πρ.: εκχέομαι σε… (Act 10:45 …Ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκκέχυται).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐκκεχυμένον: Αιτιατική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Ἐκκέχυται: γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

3) Ἐκχέαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἐκχέετε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἐκχεῖται: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

6) Ἐκχέω: α΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

7) Ἐκχυθήσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

8) Ἐκχυνόμενον: Αιτιατική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

9) Ἐξέχεαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

10) Ἐξέχεεν: γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

11) Ἐξεχύθη: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

12) Ἐξεχύθησαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

13) Ἐξεχύννετο: γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΑΞΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 16:1,2,3,4: «Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ. Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, καὶ ἐγένετο αἷμα.»

Apoc 16:6: «ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς [δ]έδωκας πιεῖν, ἄξιοί εἰσιν.»

Apoc 16:8: «Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί.»

Apoc 16:10: «Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου, καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου»

Apoc 16:12: «Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.»

Apoc 16:17: «Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα, καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονεν.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 16:1: Hsa 66:6  Apoc 16:17  Psa 69:24  Soph 3:8

Apoc 16:2: Apoc 8:7  Apoc 20:11  Exo 9:10  Deu 28:35  Apoc 13:16  Apoc 13:18  Apoc 13:15

Apoc 16:3: Apoc 19:20  Apoc 8:8  Apoc 17:15  Exo 7:20  Hsa 57:20

Apoc 16:4: Apoc 8:10  Psa 78:44  Exo 7:20

Apoc 16:6: Ge 9:5  Psa 79:3  Mat 23:35  Hsa 49:26  Apoc 18:20

Apoc 16:8: Apoc 8:12  Hsa 49:10

Apoc 16:10: Apoc 13:1  Exo 10:21  Hsa 8:22  Eph 4:18

Apoc 16:12: Apoc 9:13  Psa 137:1  Hsa 44:27  Jer 50:38  Hsa 44:28  Jer 51:57

Apoc 16:17: Eph 2:2  Eph 6:12  Hsa 66:6  Apoc 16:1

1) Η λ. Ἐκχέω στο εδάφιο Act 2:17 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Εβρ. Γραφ. Παλ. Διαθ. Joe 2:28-29).

2) Η λ. Ἐκχέαι στο εδάφιο Rom 13:15 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Pro 1:16).

3) Η σύνθετη αυτή λ. Ἐκχύννω (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Ἐκχέω ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Pour, Run Shed, Spill, Gush Out, Riotously.

Ἐκχέω, f. ἐκχεύσω, to pour out; to pour from; to shed, to spread or pour over, Eurip. Cycl. 323; to give lavishly, to empty out; to consume, waste, or exhaust; to destroy; to forget; 1. a. act. ἐξέχευσα, not used, ἐξέχευα, Ion., and ἐξέχεα, ας, ε, Att.; 1. a. imperat. act. ἔκχεον, άτω, 2. pl. ἐκχέατε, pour ye out; 1. a. inf. act. ἐκχέαι, 1. a. mid. Ion. ἐξεχευάμην, and ἐκχευάμην, pas. to be poured out, poured forth; 1. a. pas. ἐξεχύθην, pf. pas. ἐκκέχυμαι· ἐκκεχυμέναι εἰσί;have they gone for nothing? Plat. Crit. 49, A; οὐδὲ τρόποις ἐπεμάνην, οὐδ’ ἐξεχύθην, nor was I ever so frantic, or so (effused in joy) delighted with the manners of any one, Aristoph. Vesp. 1508; plupf. ἐξεκεχύμην, Poet. ἐκχύμην, Il. xxi, 300; ἐξεκέχυντο, were spread about, Odys. viii, 279; ἐκχυμένοιο, for ἐκκεχυμένοιο, poured out, addicted to. The aor. pf. and plupf. pas. seem to be formed from obsol. χύω. Th. χέω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Effundo, Effundere, Fundere, Diffundere.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Gieße.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Riversa.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Verser.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Derramar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Derramar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Uitstorten.