Ευρετήριο

Ἑνδέκατος



ΡΙΖΑ: < ΕΝΔΕΚΑ < ΕΝ + ΔΕΚΑ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2 και 3), (βλ.λ. Ἐν,  Δέκα).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ενδέκατος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἕνδεκα Mat 28:16, Δέκα Mat 20:24, 25:1,28.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀριθμῶ Mat 10:30, Ἀριθμός Luk 22:3, Μετρῶ 2Co 10:12, Apoc 11:1, Μετρητής Joh 2:6.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μηδείς 1Ti 4:12.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τακτικό αριθμητικό, τρικατάληκτο σε: -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἑνδεκάτην: Αιτιατική ενικού.

2) Ἑνδέκατος: Ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 21:20: «ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:20: Exo 28:20  Ca 5:14  Jek 1:16  Dan 10:6  Exo 28:17  Exo 39:10  Job 28:19  Jek 28:13  Exo 28:19  Exo 39:12

1) Η λ. Ἑνδέκατος χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η σύνθετη αυτή λ. Ἑνδέκατος (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη) (παραβ: Ἀγαθοποιός 1Pe 2:14, Ἀγριέλαιος Rom 11:17, 24, Ἀγενεαλόγητος Heb 7:13 κ.ά).

3) Η λ. Ἑνδέκατος ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Eleventh.

Ἑνδεκαταῖος, and ἑνδέκατος, άτη, ατον, of the eleventh day, Thucyd. ii, 97; ἑνδεκαταῖος ἀφίκετο, he arrived on the eleventh day. Fr. ἕνδεκα.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Undecimus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Elfte.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Undicesimo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Onzième.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Undécimo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Décimo primeiro.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Elfde.