Ευρετήριο

ἜφεσοςΕΡΜΗΝΕΙΑ: Διάσημη πόλη της αρχαιότητας, πρωτεύουσα της Ιωνίας, κειμένη πλησίον του Καύστρου ποταμού. Διεκρίνετο για τη λατρεία της Αρτέμιδας και τον ναό αυτής ο οποίος εθεωρείτο ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Εκεί κήρυξε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού ο Απόστολος Παύλος, και ίδρυσε αξιόλογη χριστιανική εκκλησία.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Act 19:1: «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη [κατ]ελθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινας μαθητὰς».

1Co 15:32: «Εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν.».

Eph 1:1: «Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,».

2Ti 1:18: «Δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.».

Apoc 1:11: «Λεγούσης· ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.».

Apoc 2:1: «Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:11: Eph 1:1  Apoc 2:1

Apoc 2:1: Act 19:1  Eph 1:1

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Ephesus.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Ephesus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ephesus.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Efeso.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Ephèse.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Éfeso.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Éfeso.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Efeze.