Ευρετήριο

Κρίνω


Κρίνω (Α)

Κρίνω (ΟΜ)

ΡΙΖΑ: α) ΚΡΙ-, ΚΡΙΝ-J-Ω, ΚΡΙΝΝΩ, ΚΡΙΝΩ, β) ΙΝΔ/Ε: SKER, SKREI-, SKRI.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 1) χωρίζω, αποχωρίζω, θέτω κατά μέρος.

2) Επιλέγω, κάμνω επιλογή, εκλέγω.

3) Εκφέρω κρίση ή απόφαση επί διαμφισβητούμενου πράγματος ή περί αγώνος και των μετεχόντων αυτού (για βραβείο).

4) Εκφέρω καταδικαστική απόφαση, καταδικάζω,

5) Ξεχωρίζω, διακρίνω.

6) Δικάζω, αποφασίζω.

7) Ερμηνεύω.

8) Διαχωρίζω, εξετάζω.

9) Εκφράζω τη γνώμη μου για κάτι, κάνω εκτίμηση.

10) Ασκώ κριτική.

11) (Για δικαστ.) εκδίδω απόφαση, αποφαίνομαι.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Κατακρίνω Rom 2:1, Ἀνακρίνω 1Co 2:14, Διακρίνω 1Co 6:5, Ἐπικρίνω Luk 23:24, Κρίσις Mat 5:21, Κρῖμα Rom 2:2,3, Ἀπόκριμα 2Co 1:9, Ἀπόκρισις Luk 2:47, Κριτής Mat 5:5, Κριτήριον 1Co 6:2, Κριτικός Heb 4:12, Πρόκριμα 1Ti 5:21, Ἀνυπόκριτος Rom 12:9, Αποκρίνομαι Mat 3:15, Ὑποκρίνομαι Luk 20:20, Ἐγκρίνω 2Co 10:12, Συγκρίνω 1Co 2:13, Δικαιοκρισία Rom 2:5.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Συμβιβάζω Act 16:10, Καταγιγνώσκω Gal 2:11, Καταδικάζω Mat 12:7, Καταδίκη Act 25:15, Δίκη Act 28:4, Δικαστής Luk 12:14, Ὁρίζω Luk 22:22, Προορίζω Act 4:28, Διαγιγνώσκω Act 23:15, Ἐπιλύω Mar 4:34, Προγράφω Jud 4, Δοκῶ Mat 3:9, Εὐδοκῶ 1Th 3:1, Ἑρμηνεύω Heb 7:2, Καλῶ Mat 25:14, Ἐγκαλῶ Act 19:38,40, Εἰσκαλῶ Act 10:23, Ἐπικαλῶ Act 7:59, Προσκαλῶ Jac 5:14, Συγκαλῶ Act 5:21, Συγκλείω Gal 3:22, Λογίζομαι Rom 3:28, 1Co 13:5, Βούλομαι Act 15:37, Ἐξουθενῶ 1Co 6:4, Τιμῶ 1Pe 2:17, Ἡμέρα 1Co 4:3, Γνώμη Act 20: Αίσθησις Phl 1:9, Νομίζω Mat 5:17, Νόμος Rom 7:21 Νομοθεσία Rom 9:4, Νομοθετῶ Heb 7:11, Παρανομῶ Act 23:3, Νομικός Tit 3:9, Άνομος 1Co 9:21, Ανόμως Rom 2:12, Έννομος Act 19:39, Ἐπιβάλλω Mar 14:72, Ἡγοῦμαι 2Cο 9:5, Νοῶ Eph 3:20, Ὑπονοῶ Act 13:25, Φρονῶ Rom 12:3, Ὑπερφρονῶ Rom 12:3, Σωφρονῶ Rom 12:3, Οἴομαι Phl 1:17, Δικαίωμα Rom 1:32, Ἀξιῶ Act 15:38, Ἐνθυμοῦμαι Mat 9:4, Διενθυμοῦμαι Act 10:9, Φαίνω Mar 14:64, Αἰροῦμαι Phl 1:32, Heb 11:25.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀθῶος Mat 27:4,24.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. κρίνω, Πρτ. ἔκρινον, Μέλ. κρινῶ, αόρ. ἔκρινα, Πρκ. κέκρικα, Υπερσ. ἐκεκρίκειν.

Μέσ. ενεστ. κρίνομαι, Πρτ. ἐκρινόμην, Μέλ. μέσ. κρινοῦμαι, Μέλ. παθ. κριθήσομαι, Αόρ. μέσ. ἐκρινάμην, Αόρ. παθ. ἐκρίθην, Πρκ. κέκριμαι, Υπερσ. ἐκεκρίμην.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Κρίνω

Α) Αμετάβατο: κρίνω.

Β) Μεταβατικό

i) + αιτ.: διακρίνω-ξεχωρίζω κάτι ή κάποιον, κρίνω κάποιον ή κάτι, κατακρίνω κάποιον.

ii) + τελ.απαρ.: αποφασίζω να…

2) Κρίνομαι

Α) Αμετάβατο: κρίνομαι.

Β) Μεταβατικό

i) + ποιητ.αιτ.: κρίνομαι από…

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐκρίθη: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Ἐκρίθησαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

3) Ἔκρινα: α΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἔκρινας: β΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἔκρινεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἐκρινόμεθα: α΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Μεσοπαθητικής Φωνής.

7) Κέκρικα: α΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

8) Κεκρίκατε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

9) Κεκρίκει: γ΄ ενικό Οριστικής Υπερσυντελίκου Ενεργητικής Φωνής.

10) Κέκρικεν: γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

11) Κεκριμένα: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής ουδετέρου γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

12) Κέκριται: γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

13) Κριθῆναι: Απαρέμφατο Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

14) Κριθήσεσθε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

15) Κριθήσονται: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

16) Κριθῆτε: β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

17) Κριθῶσιν: γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

18) Κρῖναι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

19) Κρίναντας: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

20) Κρίναντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

21) Κρίναντος: γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

22) Κρίνας: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

23) Κρίνατε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

24) Κρίνει: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

25) Κρινεῖ: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

26) Κρίνειν: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

27) Κρίνεις: β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

28) Κρινέσθαι: Απαρέμφατο Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

29) Κρίνεται: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

30) Κρίνετε: β΄ πληθυντικό Οριστικής ή Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

31) Κρινέτω: γ΄ ενικό προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

32) Κρίνῃ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

33) Κρίνομαι: α΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

34) Κρινόμενοι: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

35) Κρινόμενος: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

36) Κρίνοντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

37) Κρίνοντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

38) Κρίνοντι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

39) Κρινοῦμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

40) Κρινοῦσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

41) Κρίνω: α΄ ενικό Οριστικής ή Υποτακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

42) Κρίνω: α΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

43) Κρινῶ: α΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

44) Κρίνωμεν: α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα ή Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

45) Κρίνων: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

«Να Παίρνουμε Αποφάσεις που Τιμούν τον Θεό (Apoc 16:7):

Πρέπει άραγε να ανησυχούμε για το πώς βλέπουν οι άλλοι τις αποφάσεις μας; Σε κάποιον βαθμό, ναι. Προσέξτε τι είπε ο Παύλος σχετικά με τη βρώση τροφών που ίσως είχαν θυσιαστεί στα είδωλα. Αναγνώρισε ότι, αν και μια απόφαση μπορεί να μην ήταν εσφαλμένη αυτή καθαυτή, μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε κάποιον που είχε αδύναμη συνείδηση. Ποια ήταν η απόφαση του Παύλου; «Αν η τροφή σκανδαλίζει τον αδελφό μου», έγραψε, «δεν πρόκειται ποτέ να ξαναφάω κρέας, για να μη σκανδαλίσω τον αδελφό μου». (1Co 8:4-13).

Και εμείς επίσης χρειάζεται να σκεφτόμαστε πώς θα επηρεάσουν οι αποφάσεις μας τις συνειδήσεις των άλλων. Ασφαλώς, πρώτιστο μέλημά μας είναι το πώς θα επηρεάσουν οι επιλογές μας τη φιλία μας με τον Ιεχωβά. (Διαβάστε Rom 14:1-4) Ποιες Γραφικές αρχές θα μας βοηθήσουν να παίρνουμε αποφάσεις που τιμούν τον Θεό;

ΝΟΜΟΙ-ΕΝΤΟΛΕΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ:

Apoc 18:8: «δι τοτο ν μι μρ ξουσιν α πληγα ατς, θνατος κα πνθος κα λιμς, κα ν πυρ κατακαυθσεται, τι σχυρς κριος θες κρνας ατν.»

Ο Ιεχωβά Θεός, ο Υπέρτατος Κριτής και Νομοθέτης «αγαπά τη δικαιοσύνη και κρίση» (Hsa 33:22, Psa 33:5).

Δεν θα υποτιμήσει την κρίση και την αφθονία της δικαιοσύνης (Job 37:23).

Όλα αυτά αποτελούν μια σαφή και βέβαιη εγγύηση ότι ο Ιεχωβά ο Δίκαιος Κριτής δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους δίκαιους οσίους Του (Psa 37:28).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιεχωβά Θεός δεν προσωποληπτεί στην πολιτεία Του με τα πλάσματά Του αλλά δέχεται και ευλογεί όλους εκείνους που Τον φοβούνται και πράττουν τη δικαιοσύνη (Act 10:34,35).

Όλα τα άτομα και τα έθνη ανταμείβονται ή τιμωρούνται, ερχόμενα σε κρίση, ανάλογα με τη διαγωγή, τις πράξεις και την πολιτεία τους απέναντι του Θεού των εντολών, των προσταγών, των διατάξεων, των υπενθυμίσεων και των δικαστικών αποφάσεών Του (Psa 119:143,172,176,141,168,173,117,124,171,125,129,144,146,157,168, Rom 2:3-11, Eph 6:7-9, Col 3:22, 4:1).

Κατά συνέπεια, καθώς η σοφία του Θεού είναι ανώτερη από τη λογική των ανθρώπων, δίκαια ο Δίκαιος Δημιουργός και Κριτής ανέκαθεν απαίτησε απ’ όλους όσους επιθυμούν να κερδίσουν την επιδοκιμασία Του, να εξοικειωθούν με τα δικά Του κριτήρια δικαιοσύνης και να τα ακολουθούν (Hsa 1:17,18, 10:1,2, Jer 7:5-7, 21:12, 22:3, Jek 45:9,10, Am 5:15, Mic 3:9-12, 6:8, Zac 7:9-12).

Τέλος η Κρίση συνδέεται στενά με τη Δικαιοσύνη, επειδή πηγάζουν αμφότερες από την ίδια πηγή που είναι ο Ιεχωβά Θεός.

Στα πλαίσια αυτά, κάθε άνθρωπος κατά παρόμοιο τρόπο, όπως ο Θεός, πρέπει να είναι αμερόληπτος, γιατί το αντίθετο θα συνιστούσε αδικία και κατ’ επέκταση παραβίαση του θείου Νόμου της αγάπης (Jas 2:1-9).

Έτσι η άσκηση κρίσης σύμφωνα με τα κριτήρια του Θεού οδηγούν τον άνθρωπο στην ευτυχία καθ’ ότι ο Θεός έχει συνδέσει στενά και άρρηκτα τους νόμους της αιώνιας δικαιοσύνης με την αιώνια ευτυχία του κάθε ανθρώπου (Psa 106:3, Hsa 56:1,2).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Κρίνω (ουράνιοι βασιλιάδες, ιερείς, κριτές)

Οι 144.000 θα υπηρετούν ως ουράνιοι βασιλιάδες, ιερείς και κριτές στη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας. (Apoc 20:4) Ποιους θα κρίνουν και ποιους θα κυβερνούν; Στα εδάφια Mat 19:28 και Luk 22:30, διαβάζουμε ότι θα κρίνουν «τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ».

Ποιους εξεικονίζουν οι «δώδεκα φυλές του Ισραήλ» σε αυτά τα συμφραζόμενα; Συμβολίζουν όλους όσους έχουν επίγεια ελπίδα—αυτούς που θέτουν πίστη στη θυσία του Ιησού αλλά δεν περιλαμβάνονται στη βασιλική, ιερατική τάξη. (Η φυλή του Λευί δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των 12 φυλών του φυσικού Ισραήλ.)

Σε αυτά τα συμφραζόμενα, οι 12 φυλές του Ισραήλ εξεικονίζουν εκείνους που θα λάβουν πνευματικά οφέλη από τις ιερατικές υπηρεσίες των 144.000. Αυτά τα άτομα, που δεν είναι ιερείς, είναι επίσης λαός του Θεού, και ο Θεός τούς αγαπάει και τους δέχεται. Εύλογα, λοιπόν, παραβάλλονται με τον αρχαίο λαό του.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Η λ. σημαίνει ασκώ κριτική εκφέροντας γνώμη για κάθε ζήτημα ή γεγονός, καθώς τα διαχωρίζω, τα επιλέγω, τα ξεχωρίζω και τα διακρίνω. Τα ερμηνεύω και εκφράζω τη γνώμη μου (ιδιωτικά ή δημόσια) μετά από σύντομη και πρόχειρη (συνήθως) εκτίμηση, ανακοινώνοντας την απόφασή μου. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση κρίσης υπόκειται (αν χρειαστεί) είτε σε αναστολή είτε σε εκτέλεση. Επίσης υπόκειται και σε κριτική, θετική ή αρνητική ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Η φράση του Απ. Παύλου: «καθότι ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ἧ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ…» (Act 15:31) εμφανίζει το Δικαστήριον (Κειμ.: Κριτήριου) κάθησε και βιβλία ανοίχτηκαν από τον παλαιό των Ημερών του Δίκαιου Κριτή Πάντων Ιεχ.-Θεό (παραβ. Dan 7:9).

Οι έννοιες του ρήματος κρίνω και του ουσιαστικού κρίσις αναλύονται εκτενέστερα στις λ. Δικαιοσύνη – Κρίση, με τον Θεό να θέτει τα κριτήρια ως Δίκαιος και Υπέρτατος Κριτής παράλληλα με την Αγαθότητά Του ως Ελεήμων. Ανακηρύσσει κάποιον δίκαιο ή άδικο με τα δικά Του αλάνθαστα και δίκαια κριτήρια, ως Υπέρτατος Κυρίαρχος και Δικαστής, με σωστές και αλάνθαστες αποφάσεις.

Τέλος, άξια λόγου και σχετική με το ρήμα κρίνω είναι η «Ημέρα της Κρίσης». Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία ολόκληρη η ανθρωπότητα (ως ομάδα ανθρώπων, κρατών και εθνών) θα κληθεί από τον Θεό, τον Δίκαιο Κριτή, να λογοδοτήσει. (2Pe 2:9, 3:7, Joh 3:18,19, 1Co 11:27-32, Apoc 20:13,15).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 11:18: «καὶ τἔθνη ὠργίσθησαν, καἦλθεν ὀργή σου καὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.»

Το εδάφιο αυτό αφού αναφέρει προφητικά πριν από χιλιάδες χρόνια ότι «η γη θα διαφθαρεί» από τους ανθρώπους, για το λόγο αυτό «έρχεται η οργή Του και η κρίσις του Δημιουργού για ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως αναφέρεται ρητά στο παραπάνω εδάφιο.

Αυτό θα συμβεί αναπόφευκτα, καθώς ο κόσμος αποτυχαίνει να συνεργαστεί για ν’ αντιμετωπίσει την κλιματιστική αλλαγή, η οποία συνοδεύεται παγκόσμια «από μεγάλη ξηρασία με επακόλουθο την πείνα και τους μαζικούς εκτοπισμούς λαών. Όλα αυτά θα προκαλέσουν περισσότερες συγκρούσεις για δεκαετίες» όπως δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Μ. Ομπάμα.

Στα πλαίσια αυτά γίνονται αλληλεπάλληλες Διασκέψεις και Πρωτόκολλα σε διεθνές επίπεδο. Με αυτά προσπαθούν:

1) να επιτευχθούν μεταξύ των εθνών νομικές δεσμεύσεις και συμφωνίες για τον περιορισμό των εκπομπών των καυσαερίων, 2) να χρηματοδοτηθούν σχετικές λύσεις, 3) να καθιερωθεί ένα σύστημα ελέγχου των εκπομπών διεθνώς.

Αλλά εις μάτην. Όλα αυτά παραμένουν στο επίπεδο της εξαγγελίας και έτσι επαναλαμβάνονται κατά καιρούς χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας (της Κοπεγχάγης) επαφίεται στην κάθε χώρα.

Τι πρόκειται λοιπόν να επακολουθήσει;

Την απάντηση τη δίνει ο Νομπελίστας οικονομολόγος Π. Κρούγκμαν στην εφημερίδα «The New York Times» με το άρθρο: «ο πλανήτης θα συνεχίσει να ψήνεται».

Τις περισσότερες φορές, γράφει ο κ. Κρούγκμαν, τα βραχυπρόθεσμα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα παραγκωνίζουν τους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς παράγοντες, προάγοντας μια στάση εφησυχασμού. «Αν αναρωτιέστε γιατί οι προσπάθειες για τη διατήρηση του κλίματος συναντούν αντιδράσεις, η απάντηση είναι το χρήμα», γράφει ο κ. Κρούγκμαν, ο οποίος έγραψε επίσης ότι η δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη χώρα του ουσιαστικά στραγγαλίστηκε από τους «συνήθεις υπόπτους: την απληστία και την πολιτική δειλία».

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μοιάζει πολύ με τυφώνα. Οι μετεωρολόγοι μπορούν να υπολογίσουν την ισχύ ενός τυφώνα και να χαρτογραφήσουν την πιθανή του πορεία με λογική ακρίβεια – για το καλό όσων βρίσκονται στο δρόμο του. Αλλά ούτε όλοι οι επιστήμονες, πολιτικοί και οι κορυφαίοι επιχειρηματίες του κόσμου μαζί δεν μπορούν να σταματήσουν έναν τυφώνα. Το ίδιο ίσως ισχύει και για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το γεγονός αυτό μας φέρνει στο νου τα λόγια της Αγίας Γραφής στον Ιερεμία (Jer 10:23): «Δεν ανήκει στο χωματένιο άνθρωπο η οδός του. Στον άνθρωπο που περπατάει δεν ανήκει να κατευθύνει το βήμα του».

Τέλος στην υπερθέρμανση του πλανήτη – Με τον τρόπο του Θεού

Η Αγία Γραφή μας λέει ότι «ο Πλάστης της γης και ο Κατασκευαστής της… δεν τη δημιούργησε μάταια» (Hsa 45:18). Μας λέει επίσης: «Η γη παραμένει στον αιώνα» (Ecc 1:4).

Ναι, ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει η γη ακατοίκητη. Απεναντίας, θα παρέμβει στις ανθρώπινες υποθέσεις φέρνοντας τέλος στην αποτυχημένη ανθρώπινη διακυβέρνηση και σε όσους δεν νοιάζονται για τη γη. Ταυτόχρονα, θα διατηρήσει ζωντανούς όλους όσους διάγουν ηθική ζωή και θέλουν ειλικρινά να τον ευαρεστούν. Τα εδάφια Pro 2:21,22 (Παροιμίες) λένε: «Οι ευθείς θα κατοικήσουν στη γη και οι άμεμπτοι θ’ απομείνουν σ’ αυτήν. Όσο για τους πονηρούς, αυτοί θα εκκοπούν από τη γη· και οι δόλιοι θα ξεριζωθούν απ’ αυτήν» (παραβ. και Psa 37:9-13).

Apoc 19:11: «Κα εδον τν ορανν νεγμνον, κα δο ππος λευκς κα καθμενος π ατν [καλομενος] πιστς κα ληθινς, κα ν δικαιοσν κρνει κα πολεμε

Σύντομα, όλα τα σημερινά έθνη θα έρθουν αντιμέτωπα με τον Ιησού Χριστό και τις ουράνιες δυνάμεις Του στην τελική μάχη ενάντια στην κυριαρχία του Θεού, μια μάχη που ονομάζεται «στην Εβραϊκή Αρ-Μαγεδών» (Apoc 16:14,16, 19:12-16).

Πριν από 2.500 και πλέον χρόνια, ο προφήτης Δανιήλ προείπε υπό θεϊκή έμπνευση την κατάληξη των ανθρώπινων κυβερνήσεων που θα εναντιώνονταν στο σκοπό του Θεού: «Στις ημέρες εκείνων των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού θα εγκαθιδρύσει μια βασιλεία η οποία ποτέ δεν θα καταστραφεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον λαό. Θα συντρίψει και θα βάλει τέλος σε όλες αυτές τις βασιλείες και η ίδια θα παραμείνει στους αιώνες» (Dan 2:44).

Δεν θα υπάρχουν τα ανθρωποποίητα εθνικά σύνορα. Αυτή η συναρπαστική προοπτική πρέπει να μας υποκινεί όλους να αινούμε και να τιμούμε τον Δημιουργό μας, τον Ιεχωβά Θεό, όσο καλύτερα μπορούμε.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 6:10: Luk 18:7  Heb 12:23  Apoc 19:2

Apoc 16:5: Deu 32:4  Psa 119:137

1) Η λ. Ἐκρινόμεθα, Κρινόμενοι στο εδάφιο 1Co 11:29-32 αποτελεί έκφραση-λογοπαίγνιο (παρονομασία και παρήχηση) της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Κέκρικεν στο εδάφιο 1Co 7:37, 38 μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Εδώ από σφαίρα του αστικού δικαίου. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Κρίνω στο εδάφιο Act 7:5 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Gen 17:8).

4) Η λ. Κρίνεσθαι στο εδάφιο Rom 3:4 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 51:4).

5) Η λ. Κρίνει στο εδάφιο Heb 10:30 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Deu 32:35, 36).

6) Η λ. Κρίνω παράγει στην (αρχαία) Ελλην. Γλώσσα πολυάριθμα αφηρημένα ουσιαστικά με το επίθημα (κατάληξη) σε -ΣΙΣ (εδώ το ουσ.: Κρίσις).

7) Το ρήμα Κρίνω στο εδάφιο Joh 8:15 είναι σε ενικό αριθμό παρ’ όλον ότι τα υποκείμενα είναι πλείονα (δηλ. περισσότερα από ένα). Αποτελεί λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

8) Η λ. Κρίνω ως ρήμα παράγει το ουσιαστικό το οποίο δηλώνει είτε το πρόσωπο που ενεργεί είτε (γενικά) ενέργεια σε κάθε μορφή, σύμφωνα με το ονοματικό σύστημα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας.

9) Το ρήμα κρίνω (με απαρέμφατο) στην έννοια παρουσιάζει μια κατηγορηματική και ανεπιφύλακτη απόφαση στις περιγραφές που αναφέρονται (παραβ. Joh 5:30, Act 25:10, 2Th 2:12, Tit 3:12, Heb 10:30, 13:4, 1Pe 2:23, Apoc 11:18, 18:8, 19:2, 20:12. Βλ. και παθ. φωνή Act 23:6).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο’): Gen 15:14, 16:5, 18:25, 19:9, 26:21, Exo 18:22, Deu 32:36, Hsa 1:17, 18:22, Jek 38:22.


1)
ΑΓΓΛΙΚΑ: Call, Conclude, Condemn, Judge, Judgement, Decree, Determine, Esteem, Devide, Distinguish, Law, Ordain, Sentence, Think.

Κρίνω, f. κρινῶ, aor. ἔκρινα, inf. κρίναι, part. κρίνας, αντος, pf. κέκρικα, pf. pas. κέκριμαι, to devide, to separate, Il. ii, 362; to part; κρίνειν... καρπόν τε καί ἄχνας, Il. v, 501; to distinguish, to choose out, to select, Æschyl. Eum. 465; to judge, οἵτινες ἱκανοί ἀκούσαντες κρῖναι τά λεγόμενα, Plat. Hipp. Maj. 14; to think, esteem, Soph. Œd. T. 34; to decide; τύχη κρινεῖ, fortune will decide, Soph. Antig. 328, where κρινεῖ is the Attic fut., the penult being short, and the final syllable circumflexed; in the present κρίνει, the penult is long, and has the acute accent; to form an opinion, κρίνας φοιτᾷ, Aristoph. Nub. 937; to bring to trial, κατηγορεῖ μέν ἐμοῦ, κρίνει δέ τοῦτον, Demosth. 230, 7; to try as a judge, or to question judicially, Soph. Antig. 395; to pass sentence; to accuse, condemn; to examine; to bring to a crisis; κρίνει ἔαρ, the spring brings the disease to a crisis, Aretœus; to understand or to be understood; καί ὑμῖν ἀκούσασι κρῖναι εὐμαθής (λόγος), and easy to be understood by you who have heard it, Æschin. c. Ctes.; to interpret, ὥς μοι κρίνωσιν ὀνείρους, Eurip. Hec. 87; Il. v, 150; Æschyl. Prom. 483; mid. κρίνομαι, to choose for one’s self, to select, Odys. iv, 778; to debate about, to wrangle, Aristoph. Nub. 67; to decide a quarrel; to contend with others in battle, Il. ii, 385; pas. κρίνομαι, to be judged, to be called into judgment; ὑπέρ δέ τοῦ μηδέ πω κεκρίσθαι ὑπ’ ἐμοῦ, concerning this, that you were never brought to trial by me, Æschin. c. Ctes.; to be condemned; also, to be selected, Odys. xxiv, 107; apporved; περί θανάτου κρίνεσθαι, to be tried for his life, Demosth. 53, 26; οἱ κεκριμένοι, the condemned, Id.; τό κεκριμένον, what is selected, distinct, Il. xiv, 19; 1. a. pas. ἐκρίθην, 1. a. subj. pas. κριθῶ ῇς, ῇ. In the part. Homer has κρινθείς, Il. xiv, 129; τό κριθέν, what has been resolved on, a decree; 1. f. pas. κριθήσομαι.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Crimen, Certus, Discrimen, Cerno, Secretus, Cribrum, Dirimo, Discepto, Accuso, Damno.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Beurteilen, Richten, Bewerten, Einschätzen, Werten, Er, Achten, Richter sein, Begutachten, Schiedsrichter sein, Verhandeln.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Giudicare, Misurare, Stimare, Supporre.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Juger.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Juzgar, Decidir, Enjuiciar, Considerar, Opinar, Arbitrar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Julgar, Sentenciar, Crer.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Rechter.