Ευρετήριο

ΚραυγήΡΙΖΑ: < *KR-UG-, συνεσταλ. βαθμ. του Ι.Ε. *ΚΕΡ-.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Δυνατή φωνή, κραυγή.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Κράζω Mat 15:22, Ἀνακράζω Mar 6:49, Κραυγάζω Mat 12:19.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Βοῶ Act 8:7, Βοή Jac 5:4, Ἀναβοῶ Mat 27:46, Ἐπιβοῶ Act 25:24, Φωνῶ Mat 26:34, Ἐπιφωνῶ Luk 23:21, Καλῶ Mat 1:2.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Σιωπῶ Mar 3:4, 4:39.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Κραυγή, -ῆς.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Κραυγή: Ονομαστική ενικού.

2) Κραυγῇ: Δοτική ενικού.

3) Κραυγήν: Αιτιατική ενικού.

4) Κραυγῆς: Γενική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:9,10: «κα ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ἄξιος ε λαβεῖν τ βιβλίον κα ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτο, ὅτι ἐσφάγης κα ἠγόρασας τ θε ἐν τ αἵματ σου ἐκ πάσης φυλῆς κα γλώσσης κα λαο κα ἔθνους κα ἐποίησας αὐτοὺς τ θε ἡμῶν βασιλεῖς κα ἱερεῖς, κα βασιλεύσουσιν ἐπ τῆς γῆς

Apoc 7:4: «Καἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ»

Apoc 7:9-17: «Μετὰ ταῦτα εἶδον, καἰδοὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καἐνώπιον τοἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκὰς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἡ σωτηρία τῷ θεἡμῶν τῷ καθημένἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τἀρνίῳ. Καὶ πάντες οἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θε λέγοντες· ἀμήν, ἡ εὐλογία καἡ δόξα καἡ σοφία καἡ εὐχαριστία καἡ τιμὴ καἡ δύναμις καἰσχὺς τῷ θεἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. Καἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι· οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον; καὶ εἴρηκα αὐτῷ· κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι· οὗτοί εἰσιν οἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης καἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοἀρνίου. διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ μὴ πέσἐπ᾽ αὐτοὺς ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα, ὅτι τἀρνίον τἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς καὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.»

Apoc 14:1-3: «Καὶ εἶδον, καἰδοὺ τἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὄρος Σιὼν καὶ μετ᾽ αὐτοἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὄνομα αὐτοῦ καὶ τὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. καἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καἡ φωνἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. καᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.»

Apoc 20:6: «μακάριος καἅγιος ἔχων μέρος ἐν τἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη.»

Apoc 21:3,4: «καἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης· ἰδοἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός], καἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.»

Τα εδάφια αυτά αναφέρονται στην πρώτη ομάδα από 144.000 αφιερωμένους και βαπτισμένους αληθινούς Χριστιανούς που έχουν λάβει την ελπίδα να υπηρετούν ως ουράνιοι ιερείς και να κυβερνούν από εκεί τη γη ως «βασιλιάδες» με τον Ιησού Χριστό (σημ.: η δεύτερη ομάδα αποτελείται απ΄ ένα σύμμικτο πλήθος πιστών ανθρώπων που θα κατοικούν στη γη. Το πλήθος αυτό είναι γνωστό και αυτό από την Αγία Γραφή ως «άλλα πρόβατα ή πολύς όχλος» (Joh 10:16, Apoc 7:9).

Μέσω της διευθέτησης αυτής τακτοποιούνται «όλα τα πράγματα που βρίσκονται στους ουρανούς καθώς και όλα τα πράγματα που βρίσκονται πάνω στη γη» (Col 1:19,20, Eph 1:10).

Οι παραπάνω αναφερόμενες θεόπνευστες διευθετήσεις είναι τα μέσα με τα οποία πραγματοποιούνται τα οφέλη από το λύτρο (την απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού) τα οποία θα εφαρμοστούν σταδιακά σ’ ολόκληρη την υπάκουη ανθρωπότητα σε μία περίοδο χιλίων ετών (1Co 15:24-26).

Ειδικότερα, όσον αφορά «το μεγάλο πλήθος ή τα άλλα πρόβατα» θα επιζήσουν απ΄την «ερχόμενη μεγάλη θλίψη»(βλ. εδάφια Apoc 7:9-17). Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι τότε για ν’ απολαύσουν τα οφέλη από το λύτρο (την απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού).

Όλοι αυτοί έχουν ήδη «πλύνει τις πόλεις τους και τις έχουν κάνει λευκές με το αίμα του Αρνίου. Επειδή ασκούν πίστη στο λύτρο ακόμα και τώρα λαμβάνουν πνευματικά οφέλη από αυτή τη στοργική διευθέτηση. Έχουν ανακηρυχτεί δίκαιοι ως φίλοι του Θεού (Jas 2:23).

Επίσης ως αποτέλεσμα της απολυτρωτικής θυσίας του Ιησού Χριστού, τώρα μπορούν: α) να πλησιάζουν με παρρησία το θρόνο της παρ’ αξίαν καλοσύνης του Θεού (Heb 4:14-16), β) όταν σφάλλουν ή αμαρτάνουν λαμβάνουν απευθείας συγχώρεση (Eph 1:7), γ) απολαμβάνουν μια καθαρισμένη συνείδηση παρ’ όλο ότι είναι ατελείς (Heb 9:9, 10:92, 1Pe 3:21), δ) βρίσκονται συνεχώς σε μια πραγματική εξέλιξη συμφιλίωσης με τον Ιεχωβά Θεό (2Co 5:19,20) και ε) αναμένουν με βεβαιότητα ότι στη χιλιετή Βασιλεία του Θεού «θα ελεθερωθούν από την υποδούλωση στη φθορά» και στ) σταδιακά και τελικά «θα έχουν και θ’ απολαύσουν την ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού»(Rom 8:21).

Τι υπέροχες ευλογίες και αίσθημα δέους γι’ αυτή την πραγματική προοπτική χάρις στην απολυτρωτική θυσία του Βασιλιά και Λυτρωτή του ανθρώπινου γένους του Ιησού Χριστού!

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:4: Hsa 65:19  Apoc 7:17  Hsa 25:8  1Co 15:26  Hsa 35:10  Hsa 65:19  2Pe 3:7

1) Η λ. Κραυγή στο εδάφιο Apoc 21:4  περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Clamour, Cry, Crying.

Κραυγή, ῆς, , a cry, Eurip. Hec. 1091; a crying out, clamor; κραυγή καί βοή, Demosth. 1259, 25; vociferation, shouting; cheering, Thucyd. vii. Th. κράζω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Clamor, Vox.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Der Schrei.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Il Grido, Urlo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Le Cri.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: El grito.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: O grito.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Het Huilen.