Ευρετήριο

ΚεῖμαιΡΙΖΑ: < I.E. *KEI- "κείμαι, βρίσκομαι", πβ. σανσκρ. SETE "κείμαι".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Κείτομαι, είμαι ξαπλωμένος.

2) Είμαι τοποθετημένος, βρίσκομαι.

3) Είμαι προσδιορισμένος για έναν σκοπό.

4) Βρίσκομαι στην εξουσία κάποιου.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐπίκειμαι Luk 5:1, 1Co 9:16, Ἀπόκειμαι Luk 19:20, Περίκειμαι Mar 9:42, Κατάκειμαι Mar 1:30, Ἀνάκειμαι Mar 5:40.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Τίθημι Mat 27:60, 22:44, Διατίθημι Luk 22:29, Κατατίθημι Mar 15:46, Ἀποτίθημι Heb 12:1, Ὑποτίθημι Rom 16:4, Ἐπιτίθημι Mat 9:18, Mar 7:32, Ἀνατίθημι Act 25:14, Προστίθημι Act 13:36, Περιτίθημι Mat 27:28, Παρατίθημι Mat 13:24, Ἵστημι Act 17:31, Καθίστημι Luk 12:14, Ἔξεστι Act 21:37, Γίνομαι 1Co 1:30, Ἀναπίπτω Joh 13:25, Καθίω Act 2:30, Ἐκεῖ Luk 17:37, Ἐκεῖσαι Act 21:3, Ἐκεῖθεν Act 20:13, Ἐνθάδε Act 10:18, Ὧδε Mat 12:6.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Κινῶ Act 17:28, 21:30, 24:5, Δρέμω Luk 24:12, Gal 2:2, Τρέχω Mat 28:8, 1Co 9:24.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα β΄ συζυγίας, ανώμαλο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. κεῖμαι, Πρτ. ἐκείμην, Μέλ. κείσομαι.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

2) Κεῖμαι

Α) Αμετάβατο: υπάρχω-βρίσκομαι (Mat 3:10 …Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται), κείμαι, είμαι ξαπλωμένος (Mat 28:6 …Ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος), είμαι προωρισμένος για… (Luk 2:34 …Αὐτὸς κεῖται εὶς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν), βρίσκομαι στην εξουσία κάποιου (1Jo 5:19 …Ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται) (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἔκειτο: γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Κεῖμαι: α΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

3) Κείμεθα: α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

4) Κείμενα: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

5) Κείμεναι: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής θιηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

6) Κειμένη: Ονομαστική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

7) Κειμένην: Αιτιατική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητιής Φωνής.

8) Κείμενον: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

9) Κείμενος: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

10) Κεῖται: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:2: «Εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι, καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος»

Apoc 21:16: «καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον [καὶ] τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:2: 1Ki 22:19  Hsa 6:1  Psa 11:4  Act 7:55  Jek 1:26  Dan 7:9

Apoc 21:16: Apoc 3:12

1) Στο Mat 5:14 το (τετελεσμένο) ρήμα (Κειμένη) προτάσσεται (κατ' αντιστροφήν) αντί της μετοχής (δηλ. αντί: Κειμένη οὐ δύναται).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Jos 4:6, 2Sa 13:32, Hsa 9:3, 30:33, Jer 24 :1.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Appoint, Lay, Lie, Made (Be), Set, There, I'm lying, I'm located.

Κεῖμαι, σαι, ται, to lie, to be laid or place; to be situated, Thucyd. iv, 75; to lie as a dead body, Soph. Œd. T. 1267; to rest, Soph. Electr. 455; ἐν Ἅδου κειμένῳ, lying in Hades; τά δ’ οὐκ ἐπί ἀνδράσι κεῖνται, but this does not lie in the power of mortals, Pind. Pyth. viii, 10; κεῖται θάνατος ἡ ζημία, death is the appointed pundishment, Xen. Apol. 25; ἔκειντο δίφροι τινές, some chairs were placed there, Plat. Polit. i, 328, C; ὀρθῶς αὐτῷ τό ὄνομα κεῖται, the name is properly given to him, Id. Crat. 793, C; ἔκειτο ἄγων, there was a contest, Soph. Aj. 906; to be buried; to be laid up, reserved, kept; to lie dead; κεισόμεθα κόνις, we shall be dust, Anacr. iv, 9; to be ordained or established; νόμος κείμενος, an existing law, Aristoph.; Xen. Mem. iv, 4, 21; to be placed about, with ἀμφί, Eurip. Med. 1183; to hang down, depend, depend upon, rest in, I. xx, 435; to sit still, be idle; to be consecrated to the gods; for ὑπόκειμαι, to be pledged, Demosth. 787, 27; κεῖται θανῶν, is lying dead, Eurip. Orest. 360; «κεῖμαι is formed from κέω, which is used as a future by Homer; hence Ion. κέεται, Herodt. passim; it is conjugated as a perfect fut. κείσομαι, impf. ἐκείμην, 3 pl. ἔκειντο, Ion. ἐκέατο, subj. κέωμαι, Plat. Soph. 250; opt. κεοίμην, Plat. Polit. v, 477, A». Dunb.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Situs, Positus, Sum,Vanus Sim, Ego Sita, Sum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ich Lüge, Ich Bin Befindet.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Sto Mentendo, Io Sono Residente.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Je Mentais, Je Suis Situé.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Estoy Mintiendo, Estoy Ubicado.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Eu Estou Mentindo, Eu Estou Localizado.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Ik Lieg, Ik Ben Gevestigd, Ben Ik.