Ευρετήριο

ἝβδομοςΡΙΖΑ: < *SEBD-MOS < I.E. *SEPT-MOS < *SEPTM "επτά".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Έβδομος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἑπτά Heb 11:30, Ἑπτάκις Mat 18:21, Ἑβδομήκοντα Luκ 10:1, Ἑβδομηκοντάκις Mat 18:22.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀριθμῶ Mat 10:30, Apoc 7:9, Ἀριθμός Luk 22:3, Apoc 5:11, 7:4, 13:17, Μετρῶ 2Co 10:12, Apoc 11:1, Μετρητής Joh 2:6.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μηδείς 1Ti 4:12.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -ος, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἑβδόμη: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

2) Ἑβδόμην: Αιτιατική ενικού θηλυκού γένους.

3) Ἑβδόμης: Γενική ενικού θηλυκού γένους.

4) Ἕβδομον: Αιτιατική ενικού αρσενικού γένους.

5) Ἕβδομος: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

6) Ἑβδόμου: Γενική ενικού αρσενικού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 8:1: «Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον.»

Apoc 10:7: «ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας.»

Apoc 11:15: «Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες· ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.»

Apoc 16:17: «Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα, καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονεν.»

Apoc 21:20: «ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 8:1: Apoc 6:1  Apoc 5:1

Apoc 10:7: Apoc 8:6  Apoc 11:15  Mar 4:11  Am 3:7

Apoc 11:15: Apoc 8:6  1 Ch 29:11  Psa 22:28  Psa 97:1  Dan 4:17  Dan 4:34  Apoc 12:10  Psa 2:6  Jek 21:27  Dan 7:13  Luk 1:33  Luk 22:29  2 Pe 1:11  Psa 145:13  Dan 2:44

Apoc 16:17: Eph 2:2  Eph 6:12  Hsa 66:6  Apoc 16:1

Apoc 21:20: Exo 28:20  Ca 5:14  Jek 1:16  Dan 10:6  Exo 28:17  Exo 39:10  Job 28:19  Jek 28:13  Exo 28:19  Exo 39:12

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:

1) Η λ. Ἑβδόμη στο εδάφιο Heb 4:4 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Gen 2:2).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Seventh.

Ἕβδομος, η, ον, the seventh; τῇ ἑβδόμῃ, (ἡμέρᾳ undestood,) on the seventh day; τὸν ἕβδομον δὴ τὸν τ’ ἔφ’ ἑβδόμαις πύλαις λέξω, one indeed the seventh, and at the seventh gate, I will mention, Æschyl. S. Theb. 613. Th. ἑπτά.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Septimus, Dies Septima.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Siebte.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Settimo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Septième.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Séptimo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Sétimo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Zevende.