Ευρετήριο

Θεός (Εννοιολογικοί Εμπλουτισμοί 2)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ

α) Ποια διαγωγή είναι ουσιώδης στους πιστούς αφιερωμένους Χριστιανούς για να διατηρούν στενή σχέση με τον Ιεχωβά Θεό; (2Co 6:14, 7:1, βλ. και Lev 19:1-18).

β) Ποιες ενέργειες μας φέρνουν κοντά στον Ιεχωβά Θεό; (Psa 145:18-21, βλ. και Deu 23:9-14).

γ) Πώς πρέπει να θεωρούνται και να εφαρμόζονται οι Γραφικές Αρχές; (Lev 19:1-18).

δ) Ποια στάση έχουμε για την αγνότητα του Ιεχωβά καθώς προσπαθούμε να είμαστε άγιοι και πώς χρειάζεται να θεωρούμε την αμαρτία και τις επιρροές αυτού του (παρόντος) κόσμου; (Rom 6:12-23, 12:1-3, βλ. και Heb 12:12-17).

ε) Πώς μπορεί να μας ωφελήσει η επίδραση που έχει η δύναμη του Ιεχωβά Θεού στους λάτρεις Του; (Psa 89:6-18, βλ. και Hsa 40:10-31).

Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΕΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Apoc 1:1: Η αποκάλυψη που έδωσε § 2/15 (λ/λ ἀποκαλῶ)

1:5: Βασιλεία § 5/19 (λ/λ Βασιλεία)

2:7: Σ’ αυτόν που Νικάει § 13/36 (λ/λ νικῶ, ο νικῶν, παράδεισος)

3:12: Όνομα του Θεού § 23/65 (λ/λ ὄνομα τοῦ Θεοῦ)

3:14: Η αρχή της κτίσεως του Θεού § 3/66 (λ/λ ἀρχή, κτίσις)

4:11: Άξιος ο Θεός μας § 25/81 (λ/λ ἄξιος, λαμβάνω, δόξα, τιμῶ, δύναμις)

5:9: Ψάλλεται ένας νέος ύμνος § 17/87 (λ/λ ἄδω, ὠδή, καινή, ἄξιος, βιβλίον, σφραγίς)

5:10: Κάμνει βασιλείς και ιερείς (λ/λ βασιλεύς, ιερεύς)

7:2: Το σφράγισμα των δούλων του Θεού (λ/λ σφραγίς, κράζω, φωνή – παραβ. και εδάφιο 9:4)

7:10: Η σωτηρία του Θεού § 9/122 (λ/λ θρόνος, Αρνί – παραβ. και 12:10, 19:1)

7:11,12: Προσκυνώ τον Θεό § 15/124 (λ/λ προσκυνῶ, εὐλογία, δόξα, σοφία, τιμή, δύναμις, ισχύς)

7:17: Η εξάλειψη των δακρύων από τους οφθαλμούς των ανθρώπων (λ/λ εξαλείφω, δακρύω, οθφαλμός, ποιμαίνω)

10:7: Το μυστήριο του Θεού § 12/157 (λ/λ μυστήριον, εὐαγγελίζω, δοῦλος, προφήτης)

11:11: Το πνεύμα ζωής του Θεού § 23/169 (λ/λ πνεῦμα, ζωή, ἵσταμαι, ποῦς, φόβος)

11:13: Έδωσαν δόξα στον Θεό του ουρανού § 25/170 (λ/λ δίδω, δόξα, οὐρανός, σεισμός, πόλις, θανατώνω, φόβος)

12:5,6: Η γέννηση του αρσενικού γιου § 11,13/180 (λ/λ γεννῶ, αρσενικός (ἄρσην), υἱός, ποιμαίνω, ἔθνος, ράβδος, σίδηρος, ἁρπάζω, τέκνον)

13:6: Βλασφήμισες προς τον Θεόν § 21/192 (λ/λ ἀνοίγω, στόμα, βλασφημία, ὄνομα, σκηνή, οὐρανός)

14:4: Οι ακόλουθοι, πρώτοι καρποί για τον Θεό § 12/202 (λ/λ μολύνω, παρθένος, ἀκολουθῶ, ἀγοράζω, ἄνθρωπος, ἀπαρχή)

14:10: Ο θυμός του Θεού § 13,14/209,10 (λ/λ πίνω, οἶνος, θυμός, κερασμένος, ἄκρατος, ποτήριον, ὀργή, βασανίζομαι, πῦρ, θεῖον – παραβ. 15:1,7, 16:1,19, 19:15)

15:2: Οι κιθάρες του Θεού § 4-7/216,7 (λ/λ θάλασσα, ὑάλινος, μίγνυμι, πῦρ, νικῶ, θηρίον, εἰκών, ἀριθμός, ὄνομα, ἵσταμαι, θάλασσα, κιθάρα)

16:9: Οι άνθρωποι καίγονται με φωτιά § 11/225 (λ/λ καυματίζω, ἄνθρωπος, βλασφημῶ, ὄνομα, ἐξουσία, πληγή, μετανοῶ, δίδω, δόξα)

16:10,11: Σκοτεινό βασίλειο, πόνος, βλασφημία § 17,18/228 (λ/λ βασιλεία, σκότος, μασσῶ, γλῶσσα, πόνος, βλασφημῶ, ἕλκος, μετανοῶ, ἔργον – παραβ. 16:21)

16:14: Η μεγάλη ημέρα του Θεού του Παντοκράτορος § 25/230 (λ/λ πνεῦμα, δαιμόνιον, ποιῶ, σημεῖον, ἐκπορεύω, βασιλεύς, οἰκουμένη, συνάγω, πόλεμος, ἡμέρα)

17:17: Ο Θεός βάζει στις καρδιές τους τη γνώμη του § 20/257 (λ/λ καρδία, γνώμη, βασιλεία, θηρίον, τελῶ, λόγος)

18:5-8: Συσσώρευση αμαρτιών μέχρι τον ουρανό, ο Θεός ενθυμείται τις άδικες πράξεις § 23/265 (λ/λ κολλάω, ἁμαρτία, οὐρανός, μνημονεύω, ἀδίκημα, ἀποδίδω, διπλοῦς, ποτήριον, κερνῶ, στρηνιάζω, βασανισμός, βασίλισσα, πένθος, χήρα, ἡμέρα, πληγή, θάνατος, λιμός, πῦρ, κατακαίω, ἰσχυρός, κρίνω)

19:17: Το μεγάλο δείπνο του Θεού § 20/284 (λ/λ μέγας, δεῖπνον, ὄρνεον, πετῶ, μεσουράνημα, συνάζω)

20:6β: Ο ιερεύς του Θεού και του Χριστού θα βασιλεύσουν χίλια έτη § 18/290-1 (λ/λ εἰμί, ἱερεύς, βασιλεύω, χίλια, ἔτος)

21:2: Η νύμφη στολισμένη για τον σύζυγό της § 3/301 (λ/λ πόλις, ἁγία, Καινή Ἰερουσαλήμ, καταβαίνω, οὐρανός, ἑτοιμάζομαι, νύμφη, κεκοσμημένη, ἀνήρ)

21:3: Η σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους § 4/303 (λ/λ θρόνος, λέγω, σκηνή, ἄνθρωπος, σκηνόω)

21:7: Αυτοί που νικούν § 11,12/304 (λ/λ νικῶ, κληρονομῶ, εἰμί, υἱός)

22:18: Προσθέτει, αφαιρεί πληγές § 13/318 (λ/λ μαρτυρῶ, ἀκούω, λόγος, προφητεία, βιβλίον, θέτω (ἐπιθέτω) πληγή, γράφω)

Αναλυτικότερα:

Apoc 4:2-3: «Εθως γενμην ν πνεματι, κα δο θρνος κειτο ν τ οραν, κα π τν θρνον καθμενος, κα καθμενος μοιος ρσει λθ ἰάσπιδι κα σαρδίῳ, κα ρις κυκλθεν το θρνου μοιος ρσει σμαραγδν.»

Ο Ιεχωβά περιγράφεται (σε όραμα) ότι ακτινοβολεί φως και είναι εκθαμβωτικός σαν τα πετράδια, λάμπει σαν φωτιά και σαν τα πιο καθαρά και αστραφτερά πολύτιμα μέταλλα. Αυτή την ωραιότητα έχει και την εκπέμπει ο Άγιος Θεός μας ο Ιεχωβά (Jek 1:25-28).

Apoc 4:6-7: «κα νπιον το θρνου ς θλασσα αλνη μοα κρυστλλ. Κα ν μσ το θρνου κα κκλ το θρνου τσσαρα ζα γμοντα φθαλμν μπροσθεν κα πισθεν. κα τ ζον τ πρτον μοιον λοντι κα τ δετερον ζον μοιον μσχ κα τ τρτον ζον χων τ πρσωπον ς νθρπου κα τ τταρτον ζον μοιον ετ πετομν.»

Οι αναφορές για τα «ζώντα πλάσματα» συνδέονται στενά με τον Ιεχωβά Θεό και προφανώς συμβολίζουν τις τέσσερις εξέχουσες ιδιότητες της προσωπικότητάς Του (τη Δύναμη, τη Δικαιοσύνη, τη Σοφία και την Αγάπη) (βλ. τίτλοι του Ιεχωβά Θεού).

Apoc 4:8: «κα τ τσσαρα ζα, ν καθ ν ατν χων ν πτρυγας ξ, κυκλθεν κα σωθεν γμουσιν φθαλμν, κα νπαυσιν οκ χουσιν μρας κα νυκτς λγοντες· γιος γιος γιος κριος θες παντοκρτωρ, ν κα ν κα ρχμενος.»

Η έκφραση «Άγιος Άγιος Άγιος» αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Ιεχωβά Θεός είναι Άγιος τρεις φορές, που δηλώνει Αγνός στον υπερθετικό βαθμό (παραβ. Hsa 6:3-4).

Apoc 12:9: «κα βλθη δρκων μγας, φις ρχαος, καλομενος Διβολος κα Σατανς, πλανν τν οκουμνην λην, βλθη ες τν γν, κα ο γγελοι ατο μετ ατο βλθησαν.»

Ο Δράκοντας, ο Σατανάς, ο Διάβολος, ο πατέρας του ψεύδους, στο διάστημα των ετών, διαχρονικά, από τον κήπο της Εδέμ μέχρι σήμερα, έχει φροντίσει να πολλαπλασιαστούν τα ψέματα για τον Θεό (Joh 8:44, 12:31).

Apoc 15:3: «κα δουσιν τν δν Μωϋσως το δολου το θεο κα τν δν το ρνου λγοντες· μεγλα κα θαυμαστ τ ργα σου, κριε θες παντοκρτωρ· δκαιαι κα ληθινα α δο σου, βασιλες τν θνν·»

Το εδάφιο αυτό αναφέρεται σ’ έναν τίτλο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στον Ιεχωβά: πράγματι ο Ιεχωβά είναι «Βασιλιάς της αιωνιότητας» (παραβ. 1Ti 1:17 και Psa 90:1). Στο ίδιο εδάφιο, ο Ιεχωβά αναφέρεται και ως Παντοκράτωρ (κυριολεκτικά σημαίνει: Κυριαρχεί των Πάντων – Παντοδύναμος).Apoc 7:17: «τι τ ρνον τ ν μσον το θρνου ποιμανε ατος κα δηγσει ατος π ζως πηγς δτων, κα ξαλεψει θες πν δκρυον κ τν φθαλμν ατν.»

Καθώς όλοι οι συμβασιλείς και συνιερείς του θα έχουν σφραγιστεί και τα πρόβατα θα έχουν προσδιοριστεί και τοποθετηθεί στα δεξιά του για σωτηρία, ο Χριστός θα μπορεί να προχωρήσει «για να ολοκληρώσει τη νίκη του» (Apoc 5:9,10, 6:2).

Έχοντας υπό τις διαταγές του ένα στράτευμα πανίσχυρων αγγέλων θα καταστρέψει ολόκληρο το πολιτικό, στρατιωτικό και εμπορικό σύστημα του Σατανά στη γη (Apoc 2:26,27, 19:11-21). Τότε θα κλείσει στην Άβυσσο τον Σατανά και τους δαίμονές του για χίλια χρόνια (Apoc 20:1-3).

Ο Απόστολος Ιωάννης μιλώντας για το μεγάλο πλήθος των άλλων «προβάτων» που θα επιζήσει από τη μεγάλη θλίψη, προφήτευσε χρησιμοποιώντας τα λόγια του σημερινού εδαφίου (Apoc 7:9).

Ναι, σε όλη τη Χιλιετή Βασιλεία του, ο Χριστός θα συνεχίσει να ηγείται των άλλων προβάτων, που ακούν πραγματικά τη φωνή του, και να τα οδηγεί στην αιώνια ζωή (Joh 10:16,26-28).

Είθε να ακολουθούμε πιστά τον Βασιλιά και Ηγέτη μας – τώρα αλλά και στον υποσχεμένο νέο κόσμο του Ιεχωβά!

Apoc 12:17: «κα ργσθη δρκων π τ γυναικ κα πλθεν ποισαι πλεμον μετ τν λοιπν το σπρματος ατς τν τηροντων τς ντολς το θεο κα χντων τν μαρτυραν ησο. Κα στθη π τν μμον τς θαλσσης.»

Ας υποθέσουμε ότι είστε στο δικαστήριο και καταθέτετε ως μάρτυρας ενάντια σε μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση. Αρχηγός της είναι ένας πολύ ευφυής, ισχυρός και αδίστακτος δολοφόνος. Πώς θα νοιώθατε βγαίνοντας από το δικαστήριο στο τέλος της ημέρας; Ασφαλής; Κάθε άλλο! Στην πραγματικότητα, θα είχατε βάσιμο λόγο να ζητάτε προστασία.

Αυτό το σενάριο δείχνει παραστατικά την κατάσταση των υπηρετών του Ιεχωβά, οι οποίοι δίνουν μαρτυρία με θάρρος υπέρ του Ιεχωβά και εκθέτουν με αφοβία τον πρώτιστο εχθρό Του, τον μοχθηρό Σατανά. Αλλά έχει κατορθώσει ο Σατανάς να φιμώσει το λαό του Θεού; Όχι! Αντιθέτως, εξακολουθεί να ακμάζει πνευματικά – γεγονός που αποδέχεται μία μόνο ερμηνεία: Ο Ιεχωβά παραμένει το καταφύγιο του λαού Του, «πραγματική κατοικία», ιδιαίτερα σε αυτές τις τελευταίες ημέρες (Psa 90:1, Hsa 54:14,17).

Apoc 14:7: «λγων ν φων μεγλ· φοβθητε τν θεν κα δτε ατ δξαν, τι λθεν ρα τς κρσεως ατο, κα προσκυνσατε τ ποισαντι τν ορανν κα τν γν κα θλασσαν κα πηγς δτων.»

Μετά την καταστροφή της ψεύτικης θρησκείας, το θηρίο – το επίγειο πολιτικό σύστημα του Σατανά – θα οδηγηθεί σε επίθεση ενάντια στη Βασιλεία του Θεού. Αδυνατώντας να φτάσουν στον ουρανό, οι βασιλιάδες της γης θα εξαπολύσουν το μένος τους σε όσους υποστηρίζουν τη Βασιλεία του Θεού εδώ στη γη. Το αποτέλεσμα είναι αναπότρεπτο (Apoc 16:13-16, 17:12-14).

Ο Δανιήλ περιγράφει μια πτυχή της τελικής μάχης (Dan 2:44). Το θηρίο του εδαφίου Apoc 13:1, η εικόνα του και το δικέρατο θηρίο θα καταστραφούν. Η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη θα είναι η κυρίαρη παγκόσμια δύναμη όταν ξεριζωθεί η ψεύτικη θρησκεία.

Οι προφητείες του Δανιήλ και του Ιωάννη έχουν εκπληρωθεί ως την παραμικρή λεπτομέρεια. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η καταστροφή τηςψεύτικης θρησκείας και η μάχη του Αρμαγεδδώνα θα λάβουν χώρα σύντομα.

Ο Θεός έχει αποκαλύψει εκ των προτέρων αυτές τις λεπτομέρειες. Θα δώσουμε εμείς προσοχή στις προφητικές προειδοποιήσεις; (2Pe 1:19) Τώρα είναι ο καιρός να ταχθούμε στο πλευρό του Ιεχωβά και να υποστηρίξουμε τη Βασιλεία Του (Apoc 14:6,7).

Apoc 15:3: «κα δουσιν τν δν Μωϋσως το δολου το θεο κα τν δν το ρνου λγοντες· μεγλα κα θαυμαστ τ ργα σου, κριε θες παντοκρτωρ· δκαιαι κα ληθινα α δο σου, βασιλες τν θνν»ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ (από αναφορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης στη λ/λ Θεός):

Apoc 1:1: Dan 2:28  Joh 12:49

Apoc 1:2: Apoc 1:9

Apoc 3:2: 2Co 6:1

Apoc 3:12: Mat 27:46  Joh 20:17

Apoc 3:14: Pro 8:22  Col 1:15

Apoc 5:9: Apoc 14:4

Apoc 5:10: 1Pe 2:9  Apoc 20:6

Apoc 7:2: Joh 6:27

Apoc 7:10: Psa 3:8  Luk 1:69  Tit 2:10  Jude 25

Apoc 7:11: Psa 95:6

Apoc 11:16: Apoc 7:11

Apoc 12:10: Apoc 11:15  Job 1:9  Zec 3:1

Apoc 14:7: Pro 8:13  Mat 10:28

Apoc 14:12: Ecc 12:13  Apoc 1:3

Apoc 14:19: Apoc 19:15

Apoc 15:7: Psa 75:8  Jer 25:15  Apoc 14:10

Apoc 15:8: Exo 40:34  1Ki 8:11  Hsa 6:4  Jek 44:4

Apoc 17:17: Hsa 55:11

Apoc 19:1: Apoc 7:12

Apoc 19:9: Joh 3:34  Joh 8:47

Apoc 21:7: 1Co 15:28  Apoc 3:12

Apoc 21:10: Heb 12:22  Apoc 3:12  Apoc 21:2

Apoc 21:11: Hsa 60:1

Apoc 21:23: Hsa 60:19  Apoc 22:5

Apoc 22:3: Psa 9:7