115 1 Αλληλουια.

᾿Επίστευσα, διὸ ἐλάλησα·

ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα.

2 ἐγὼ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου

Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης.

3 τί ἀνταποδώσω τῷ κυρίῳ

περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέν μοι;

4 ποτήριον σωτηρίου λήμψομαι

καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπικαλέσομαι.

5 6 τίμιος ἐναντίον κυρίου

ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.

7 ὦ κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός,

ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου.

διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου,

8 σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως·

9 τὰς εὐχάς μου τῷ κυρίῳ ἀποδώσω

ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ

10 ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου

ἐν μέσῳ σου, Ιερουσαλημ.