121 1 ᾿Οιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.

Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσιν μοι

Εἰς οἶκον κυρίου πορευσόμεθα.

2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν

ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ιερουσαλημ.

3 Ιερουσαλημ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις

ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό.

4 ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί,

φυλαὶ κυρίου μαρτύριον τῷ Ισραηλ

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι κυρίου·

5 ὅτι ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν,

θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυιδ.

6 ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν Ιερουσαλημ,

καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσίν σε·

7 γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου

καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσίν σου.

8 ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου

ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ·

9 ἕνεκα τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν

ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι.