25 1 Τοῦ Δαυιδ.

Κρῖνόν με, κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην

καὶ ἐπὶ τῷ κυρίῳ ἐλπίζων οὐ μὴ ἀσθενήσω.

2 δοκίμασόν με, κύριε, καὶ πείρασόν με,

πύρωσον τοὺς νεφρούς μου καὶ τὴν καρδίαν μου.

3 ὅτι τὸ ἔλεός σου κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μού ἐστιν,

καὶ εὐηρέστησα ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου.

4 οὐκ ἐκάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος

καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω·

5 ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων

καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω.

6 νίψομαι ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου

καὶ κυκλώσω τὸ θυσιαστήριόν σου, κύριε,

7 τοῦ ἀκοῦσαι φωνὴν αἰνέσεως

καὶ διηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου.

8 κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου

καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου.

9 μὴ συναπολέσῃς μετὰ ἀσεβῶν τὴν ψυχήν μου

καὶ μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωήν μου,

10 ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι,

ἡ δεξιὰ αὐτῶν ἐπλήσθη δώρων.

11 ἐγὼ δὲ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην·

λύτρωσαί με καὶ ἐλέησόν με.

12 ὁ γὰρ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι·

ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, κύριε.